Offentlig ettersyn: Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11365 Gjervika

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11365 Gjervika mot Skrolsvik, ut til offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søker: Flakstadvåg Laks AS

Søknaden gjelder: Endringer av anleggsinstallasjonens plassering og arealbeslag. Det søkes om å dreie rammefortøyningens lengdeakse. Gjeldende klarering har en orientering fra nordøst mot sørvest. Det søkes om å endre lengdeaksen mot 285 grader i en orientering fra nordvest mot sørøst. Dette anses som den beste orienteringen av anlegget med tanke på vannutskifting og fiskehelse.

Videre søkes det om å utvide rammefortøyningen, som i dag består av 16 bur a 65x65 meter i en 2x8 konfigurasjon, til 80x80 meters bur med samme konfigurasjon. Hensikten er å få plass til merder med 160 meters omkrets. Omsøkt arealbeslag i overflata for rammefortøyninga vil med dette bli 160x640 meter, og innebærer en økning fra 67 dekar til 102 dekar. I tillegg kommer plasseringa av fôrflåta.

Størrelse: Lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 4500 tonn søkes ikke endret.

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Gjervika (Midt punkt i ramme: N bredde 69.03.030/ Ø lengde 16.53.024)

Dokumenter

Merknader

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 02.02.21 og sendes på: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adressen: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon: 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no