Offentlig høring og ettersyn: Detaljregulering for Myklenesåsen hyttefelt, Plan-ID: 1927 2010 007

Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune vedtok i sak 81/2021, den 3.6.21 at forslag til detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt, PlanID19272010007 legges ut til offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Utvalg for samfunnsutvikling som planutvalg i Senja kommune vedtok i sak 81/2021, den 3.6.21 at forslag til detaljregulering Myklenesåsen hyttefelt, PlanID19272010007, med planbeskrivelse med ROS analyse, planbestemmelser og plankart datert 7.5.21, konsekvensvurdering for Reindriftsnæringen datert 1.11.20 og VA-notat datert 3.3.21 legges ut til offentlig ettersyn, og at planforslaget sendes til høringsinstansene.

Planområdet omfatter gnr/bnr 218/12, m.fl., og planforslaget legger til rette for inntil 30 nye hyttetomter med frittliggende fritidsboliger samt naustbebyggelse.

Vedtaket er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan og bygningslovens § 12-10

Dokumenter

Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «plannavn, sak nr. 2020/6351» og sendes til e-postadresse: post@senja.kommune.no  eller som brev til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

Merknads- og høringsfrist: 14.09.2021.