Varsel om planoppstart av privat detaljregulering – Tortenlia boligfelt ved Islandsbotn, PID 202301 - FRIST: 13. januar 2024

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-8 varsler Fjellknatt Arkitektstudio oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning og høring av planprogram, for område i Tortenlia ved Islandsbotn i Senja kommune.

Om planen: 

Planområdet er på ca. 53 dekar, fordelt på to områder og vil bli regulert til boligformål. Planen samsvarer ikke med kommuneplanenes arealdel og medfører krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger §6b, vedlegg l punkt 25. 

Intensjonen med planen er å utvikle et attraktivt boligområde i et sentralt, men landlig område i tilknytning til eksisterende boligområde. Det ønskes å tilby litt flere varierte boligtypologier enn det som finnes i Senja kommune fra før, for eksempel atriumhus og frittstående boliger i tun. 

Planen er i tråd med kommunens behov for flere varierte boliger i Senja kommune. De som etter loven har krav på skriftlig varsel om planoppstart (grunneiere, rettshavere, naboer, myndigheter m.m.) har fått/vil få dette.

PID 202301 - Plangrense

Merknader:

Eventuelle merknader til planprogrammet eller opplysninger som bør legges til grunn for planleggingen, skal sendes til Fjellknatt Arkitektstudio AS, Strandveien 16, 9300 Finnsnes eller pr. e-post til post@fjellknatt.no innen 13.01.2024. 

Kontaktperson er Inga Tamosaityte, telefon 93 68 39 86. Forslagsstiller er Taj Holding AS.

Plandokumenter:

Plandokumenter er tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister:
Planregister - Senja kommune

Dokumentene er også tilgjengelig på Fjellknatt arkitektstudio sin nettside:

Nettside - Fjellknatt arkitektstudio