Øker mottak av antall flyktninger fra 100 til 200 

Øker mottak av antall flyktninger fra 100 til 200 

Formannskapet i Senja kommune hadde ekstraordinært møte på kvelden 29. mars, med ett punkt på sakskartet: Anmodningen fra IMDI om å ta imot 200 flyktninger, som er 100 flyktninger mer enn det kommunen meldte inn ved forespørsel om kapasitet. 

Fristen for å svare ut anmodningen er 31. mars. 

I Formannskapsmøtet redegjorde ordføreren for at en beslutning krever et hastevedtak, og ba de 11 i formannskapet om å redegjøre for sitt syn på forespørselen.   

Administrasjonen er i løsningsmodus og informerte om hvordan kommunen skal kunne ta imot et økt antall flyktninger. Kapasitet og hva som må til for å kunne innvilge anmodningen på 200 flyktninger, er kartlagt.

Alle tjenesteområdene har vært involvert i prosessen, men da spesielt Senter for integrering og opplæring, Boligkontoret og tjenestene innen barnehage, skole, helse og omsorg. 

Strekker oss langt 

Formannskapet er unisont positiv til økningen og synes det er gledelig å høre at alle tjenesteområdene strekker seg langt, for å kunne ta imot 200 flyktninger.

Flere i formannskapet ytret at de er stolte over kommunen, og er imponerte over at man tverrfaglig greier å ta imot en dobling av antall flyktninger. Dette er godt lagspill. 

Ordfører i Senja kommune vedtar 29. mars, i medhold av delegert myndighet etter kommunelovens § 11-8 første ledd, at den vedtatte rammen for bosetting kan økes opp til 200 flyktninger i 2022. Familiegjenforeninger vil komme i tillegg. 

Det er viktig å presisere at alle flyktninger, uavhengig av land, får det samme tjenestetilbudet basert på de samme vilkårene. 

- Vi strekker oss langt for at det ikke skal gå utover forsvarlighet å kunne sikre et godt mottak, basert på de tjenestene som ukrainere på flukt vil trenge både på kort og lang sikt, sier Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune.  

Han understreker at det er ekstremt krevende, men det er det for hele Europa. 

Mobiliserer frivilligheten 

- Det vil komme 200 flyktninger, hvor vi dimensjonerer plass for rundt 80 barn og unge, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.  

Pensjonerte og tidligere ansatte innen skole, barnehage, helse og omsorg, ønsker å bidra, noe vi setter stor pris på, sier ordføreren. 

De som ankommer vil være barn, unge, kvinner og eldre, påpeker han. Blant annet stiller vi 150 ledige såkalte listeplasser for fastlege, slik at de får nødvendig psykisk og fysisk helsehjelp. 

Og mobilisering av frivilligheten i kommunen – enten det gjelder arbeidsinnsats, boliger eller annet  – er en del av prosessen.  

- Vi har kapasitet for 55 personer i våre kommunale boliger, sier Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune. Innbyggerne våre har respondert prisverdig på behovet vårt for flere boliger, ved å tilby private ledige hus, leiligheter, internat, brakkerigger – og sågar soverom i egen bolig.  

Vi har per dags dato mottatt 40 henvendelser på boliger, som gjør at vi klarer å gi botilbud til 200 flyktninger, sier rådmannen.