Forprosjekt Nye Dansesletta barnehage

Målet for prosjektet er å lage et forprosjekt som underlag for politisk behandling og bevilgning i kommunestyret 11. mai, for bygging av ny barnehage.

Illustrasjon Dansesletta barnehage.

Prosjektets navn

  • Forprosjekt Dansesletta Barnehage
  • Prosjektleder og kontakt: Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder Stab samfunnsutvikling, Senja kommune

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Senja kommune planlegger ny barnehage i Vangsvik, som skal samle de tre avdelingene i Dansesletta barnehage i ett bygg, plassert på tomta ved siden av Vangsvik bygdehus.

Barnehagen dimensjoneres for 66 plasser og planlegges med en viss grad av fleksibilitet når det gjelder intern organisering av avdelinger.

Forprosjektet vil gjennomføres i et samarbeid mellom eksterne rådgivere, prosjektleder og representanter for ledelsen, ansatte og foreldre i Dansesletta barnehage.

Mandat

Forprosjektet er vedtatt i Senja Kommunestyre den 16. desember 2021, K-sak 192/2021.

Mål

Målet med prosjektet er å lage et forprosjekt som underlag for politisk behandling og bevilgning for bygging av ny barnehage.

Varighet for prosjektet

Brukergruppen har i 2022 jobbet med en beskrivelse av sine behov. Ekstern rådgiver skal utarbeide forprosjektet ut over vinteren, med planlagt politisk behandling våren 2023.

Kostnader

Senja kommunestyre vedtok i sak 108-2023 ett budsjett på 114 900 000 kroner inkl. mva. for bygging av ny 3-avdelings barnehage i Vangsvik, basert på gjennomført forprosjekt.

Bakgrunn

Pågående forprosjekt er for en større barnehage med 3 avdelinger. Senja kommune har derfor utarbeidet et oppdatert kostnadsestimat, som vil legges fram for politisk behandling, når forprosjektet er fullført. 

Tranøy kommune gjennomførte et forprosjekt i 2019, som kostnadsberegnet barnehagen til rundt 35 millioner kroner. Dette forprosjektet var for et konsept med 2 avdelinger.

Status

Kommunen lyste ut totalentreprise for bygging nye Dansesletta barnehage den 8. mars 2024, med tilbudsfrist 30. april. 

Oppstart på byggetomta er forventet i løpet av sommer/høst 2024.

Bakgrunn

  • Senja kommune  utarbeidet et forprosjekt i løpet av 2023, utført av Norconsult AS.  Arbeidet har hatt fokus på løsninger som gir de beste forholdene for ansatte og barn, innenfor en realistisk ramme.  Det har blant annet vært gjennomført brukermøter med de ansatte i Dansesletta barnehage og foreldrerepresentant, som har gjort et godt arbeidet med å kartlegge og fremme sine behov.
  • Senja kommunestyre behandlet forprosjektet, og vedtok byggingen av den ny barnehagen som en totalentreprise, i kommunestyresak 108/2023 i møtet 7. september 2023.
  • Kommunen har jobbet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tilhørende avklaringer og undersøkelser, siden vedtaket ble fattet.  
  • Det er kommunens intensjon å lyse ut totalentreprisen i løpet av første halvdel av januar, med forespeilet oppstart på byggetomta vår/sommer 2024. Utlysningsdato er ikke endelig fastsatt, siden det fortsatt gjenstår noen avklaringer og kvalitetssikring.

Nyttige informasjonslenker