Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskuddet skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke om tilskuddet?

Tilskudd kan gis til lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret, som driver næringsmessig beitedrift og som iverksetter investeringstiltak og/eller planleggings- og tilretteleggingsprosjekter i beiteområder.

Hvilke tiltak kan få penger? 

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område.

For eksempler på tiltak og prosjekter som kan få støtte, se kommunens retningslinjer for tilskudd i dokumentet under: 

Kommunale retningslinjer for virkemidler i beiteområder Senja kommune (PDF, 536 kB)

Hvordan søke?

Elektronisk søknad sendes til kommunen via Altinn.

Altinn.no - Elektronisk skjema for tiltak i beiteområder  

Elektronisk søknadsskjema, samt veiledning til søknadsskjema finner du på Landbruksdirektoratets nettsider:

Landbruksdirektoratet - informasjon om tiltak i beiteområder

Søknadsfrist: 15. mai

Hjelp og veiledning fra kommunen

Hvis du trenger veiledning om støtteordninger, søknader og rapportering kan du ta kontakt med kommunen på e-postadressen: landbrukogmiljo@senja.kommune.no

Oppgi gjerne i e-posten hva saken gjelder og eventuelt gårds- og bruksnummer.