2. gangs høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Byparken, Finnsnes - FRIST 11. juni 2023

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 68/2023 den 27/4-2023 at planforslaget for privat detaljregulering for PID 202109 - "Byparken" på Finnsnes kan utlegges til annen gangs høring og offentlig ettersyn. 

Om planen

Hensikten med detaljreguleringen er å utvikle planområdet med bakgrunn i gjeldende områderegulering plan ID 343, og med det legge til rette for en hurtigere utvikling og realisering. 
Med planforslaget ønsker forslagsstiller å bidra i arbeidet med å forsterke Finnsnes som et attraktivt kommunesenter.

PID 202109 - Planforslag for Byparken, Finnsnes

Frist for merknader til planforslag

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “Detaljregulering for Byparken Finnsnes, ref. 2020/3398” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 11. juni 2023. 

Lovhjemmel: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn. 

Plandokumenter 

Alle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune