Betalingssatser og gebyrregulativ 2024

Hovedmålet til Senja kommune, er å sikre at alle innbyggere får likeverdige og gode tjenester der de bor.

Kommunen skal være en generalistkommune som ivaretar de lovpålagte oppgavene, og som har økonomisk evne til å påta seg nye oppgaver.

Nytt i regulativ 2024 

Forskriften regulerer at det ikke er lov til å ta høyere gebyr for slike tjenester, enn det som det koster å produsere tjenestene. 

Som følge av dette må rådmannen/kommunedirektøren gjøre selvkostberegninger på områdene plan, oppmåling, byggesak og forurensing i tillegg til de tradisjonelle selvkostområdene vann, avløp, feiing, renovasjon og slam. 

Som et utgangspunkt prisjusteres de resterende tjenestene med litt avrundinger i tillegg (kommunal deflator) og med tilpasninger, der rådmannen/kommunedirektøren har vurdert at man må gjøre dette. 

Gebyrer og brukerbetalinger 

Gebyrer- og brukerbetalinger skal bidra til å finansiere velferdstilbudet til kommunenes innbyggere, samt sikre en riktig bruk av offentlige velferdsmidler. 

De rettslige rammene for brukerbetalinger i kommunene inkluderer regler om avgifter, gebyrer og egenbetaling for konkrete kommunale tjenester. 

Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen innbygger kan pålegges å yte noe til fellesskapet, uten at det er hjemlet i lov.  Adgangen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i særlovene med tilhørende forskrifter. 

Prinsipielt er det tre prinsipper for fastsettelse av gebyrer og brukerbetalinger:

  • Lovpålagt - pris fastsatt i lov eller forskrift
  • Selvkost - makspris fastsatt i lov eller forskrift
  • Skjønn - kommunalt vedtatte priser 

Her finner du betalingssatser og gebyrregulativ for 2024 i Senja (PDF, 3 MB)