Detaljregulering Skrolsvik havn Sør - PLAN ID: 1927201908

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i møte 13.12.19 fattet vedtak i sak 89/19.

Forslag til detaljregulering for Skrolsvik havn sør med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 18.11.19, ikke datert plankart og ROS analyse datert 14.11.19 (Plan ID: Detaljregulering Skrolsvik Havn sør-2019-008) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: