Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Slåttebakken nordlysobservatorium, PID 202001 – Frist 19. juni

Hensikten med detaljreguleringen innebærer en omregulering av området, slik at den familiedrevne bedriften fortsatt kan bo, drive og utvide sin virksomhet på Slåttebakken gård - også i fremtiden.

Planforslaget legger til rette for maks. 65 utleieenheter til sammen, og to nye boligtomter sørvest for resorten. Eiendommene gnr/bnr. 118/3 m.fl. inngår i aktuelt planforslag.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Slåttebakken nordlysobservatorium, PlanID 5421 202001, ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 57/2022, den 28.04.2022.

Saksdokumenter

Detaljregulering Slåttebakken nordlysobservatorium, samt saksutredning og saksprotokoll UFS-sak 57/2022 og andre relevante plandokumenter er tilgjengelig:

Alle saksdokumenter finner du her

Frist for merknader

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med: «Slåttebakken nordlysobservatorium, sak nr. 2020/1419» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfristen er satt til 19. juni 2022.