Høring på Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer - FRIST 31. august 2024

Forskriften regulerer innretningen på gebyrene etter Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg. Med innretning menes her gebyrenes fordeling mellom ulike gebyrtyper og abonnementsgrupper. Forskriften beskriver prinsippene for gebyrene etter dette lovverket.
 

Utover et tettere kobling mot registreringene i matrikkelen vil en av de viktigste endringene være en utvidet differensiering av abonnementsgebyret for næringseiendommer.

Hjemmelen for gebyrer etter Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg følger direkte av bestemmelser i den enkelte loven og skal følge selvkostprinsippet.
  
Hensikten med ny gebyrforskrift er en bedre tilpassing til de kravene som følger av selvkostbestemmelsene. 

Høringsinnspill og frist

Eventuelle innspill til forskriften merkes «Sak 2024/6705» og sendes til post@senja.kommune.no eller per post til Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist er 31. august 2024.

Høringsdokumenter