Kommunedelplan for bynære områder - Ny frist 30. september

Med bakgrunn i flere hevendelser fra innbyggere, avvikling av fellesferie og planens omfang, forlenges merknadsfristen fra 10. august til 30. september 2023.

Kommunedelplan for bynære områder er en overordnet og langsiktig arealplan, som hovedsakelig legger til rette for bolig- og næringsutvikling i og rundt Silsand og de bynære områder som grenser til byen og kommunesenter Finnsnes.

Videre skal planen sikre Bymarka, Silsandmarka og Finnfjordmarka.

Området planen dekker

Planområdet er 21,5 km² og strekker seg fra Islandsbotn via Silsand til Vika, og fra området rundt Trollvik skole via Finnsnes, Botnhågen og Finnfjord til Sørreisa grense.

Områderegulering Byplan Finnsnes videreføres uendret, i kommunedelplan for bynære områder (KDPB).

Endringer etter 2. gangs høring

Planendringer som er gjort etter 2. gangs høringen er omfattende.

Med denne bakgrunn vedtok Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i sak 78/2023 den 1. juni 2023, at revidert planforslag KDPB, sist revidert 23.05.23, skal legges ut til 3. gangs høring.

Ny merknadsfrist

Med bakgrunn i flere hevendelser fra innbyggere, avvikling av fellesferie og planens omfang, forlenges merknadsfristen fra 10. august til 30. september 2023.

Her finner du relevante dokumenter

Har du merknader?

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Kommunedelplan bynære områder, sak nr. 2020/1428», og sendes til: 

post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.