Kunngjøring av delegert planvedtak - PlanID 200901- "Privat detaljregulering fritidsboliger på Hofsøy, Stonglandseidet" - FRIST: 2. april 2024

Senja kommune har vedtatt en såkalt mindre regulerings- endring etter pbl § 12-14, 2. avsnitt.

Om endringen:

Delegert planvedtak DPV 01/2024 ble fattet den 5. mars 2024.

Planendringen berører eiendom gnr. 216 bnr. 213, og vedtatt endring omfatter hovedsakelig justert plassering av felles adkomstveiene til hyttefeltene.

Den vedtatte planendring etter forenklet prosess er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m.
Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år regnet fra vedtaksdato. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

Utsnitt fra nytt plankart for PID 200901 - "Privat detaljregulering for fritidsboliger på eiendommen 216/213, Hofsøya, Stonglandseidet"

Frist for å klage på vedtak:

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. 
Kunngjort i avisa Folkebladet og på kommunens nettside den 12/3-2024. Frist 2. april 2024.
Klagen merkes med «Planendring - detaljregulering for fritidsboliger på Hofsøy, ref. 2023/3324» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.

Plandokumenter og kart:

Alle vedtatte plandokumenter inkludert kart, ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister.

Planregister - Senja kommune