Kunngjøring av søknad om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet i Leikvika (vest for Flakstadvåg) - FRIST 27. juli 2024

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: vedlagt søknad m/ vedlegg fra Mowi Seawater AS, datert 27/5-24, om akvakulturtillatelse for matfisk av laks, ørret og regnbueørret på ny lokalitet Leikvika i Senja kommune. Det søkes om tillatelse innenfor en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 988 tonn.

Vi gjør oppmerksom på at det i noen vedlegg til søknaden (strøm- og miljøundersøkelser) oppgis en annen MTB som omsøkes enn det som oppgis i søknadsskjemaet. Vi ber dere se bort fra dette da omsøkt MTB er avklart med søker og den er på 988 tonn.

Vi gjør også oppmerksom på at det foreligger en annen søknad om akvakulturtillatelse til samme formål på lokaliteten fra Flakstadvåg Laks AS. 

Senja kommune, i samarbeid med søker, legger med dette søknaden ut til offentlig ettersyn i 4 uker og dette kunngjøres på kommunens nettside + lokal avis. Søknaden skal deretter behandles av kommunale organer.

Informasjon

Søker: Mowi Seawater Norway AS
Søknaden gjelder: Ny lokalitet
Søkt størrelse: 988 tonn MTB
Lokalitet: Leikvika
Koordinater: Midtpunkt 69° 13.010’ 16° 53.997’

Kart som viser plassering av det planlagte anlegget.

Arealbruk

Lokaliteten er tenkt plassert på Vestsiden av øya Senja, i Andfjorden. Anlegget vil ha plass til 4 merder med en omkrets på 160 meter til oppdrett av laks. Anlegget vil ha en kvadratisk utforming, og bli 200 m langt og 200 m bredt. Inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 57. 600m². 

Anlegget, inkludert flåte og fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal. Med en MTB på 3120 tonn, vil estimert produksjon ligge på 3432 tonn per utsett. Det vil da i løpet av en produksjonsperiode slippes ut rundt 137 tonn nitrogen og rundt 17 tonn fosfor (basert på 4 % nitrogen og 0,5 % fosfor av total produsert mengde). 

Det nærmeste akvakulturanlegget er lokaliteten Årberg (disponert av Flakstadvåg Laks AS), som er plassert omtrent 2,5 km sør for planlagt plassering av Leikvika.

Dokumenter

1 - Oversendelsesbrev fra Troms fylkeskommune til Senja kommune, datert 31/5-2024. (PDF, 167 kB)

2 - Søknad fra Mowi inkludert vedlegg, datert 27/5-2024. (PDF, 35 MB)

Merknader

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 27/7-2024 og sendes: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no.