Kunngjøring av vedtak for ny adresseparsell Hjalmar Johansens vei - FRIST 23. mai 2023

Utvalg for samfunnsutvikling behandlet adressesaken der det var behov for endring/oppretting av den nye adresseparsellen "Hjalmar Johansens vei" i UFS-sak 58/2023 den 27/4-2023.

Hjemmel

Vedtaket er gjort med hjemmel i lov om stadnamn § 7 første ledd, og matrikkelforskriften § 51.

Nedlastinger

Kartvedlegg som viser aktuell adresseparsell... (PDF, 2 MB)

Om klagefrist

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. 

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtak er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn.
Vedtaket ble kunngjort den 2/5-23 på kommunens nettside og klagefrist er dermed den 23. mai 2023.

Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang.

En eventuell klage skal sendes til Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes eller post@senja.kommune.no.
Klagen merkes med "Klage på vedtak Hjalmar Johansens vei - UFS-sak 58/2023"

Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.