Kunngjøring av vedtatt plan; Kommunal detaljregulering – Sildevika – Gryllefjord øst, PID 201903– Frist 30. juli

Senja kommunestyre vedtok “Kommunal detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst”, planID 201903 i sak 68/2022, den 30/6-2022. 

Om planen: 

Planen omfatter blant annet eiendommene gårdsnummer 422 bruksnummer 341, 351, 400, med flere og legger til rette for samlokalisering av offentlige tjenester, skole, svømmebasseng, bibliotek, øvrige private funksjoner, og eventuelt barnehage, samt tilhørende kommunalteknisk infrastruktur og grøntstruktur. 

Vedtatt plankart kommunal detaljregulering Sildevika- Gryllefjord øst 

Frist for klage på vedtak 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.  
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøringen finner sted - det vil si 30. juli.

Klagen merkes med «Kommunal detaljregulering Sildevika – Gryllefjord øst, ref. 2020/1689» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak: 

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune