Kunngjøring: Melding om flere vedtak om forskrifter i Senja kommune

Senja kommune legger 26.02.2021 ut flere vedtatte forskrifter til offentlig ettersyn. 

​​​​​​Aktuelle lokale forskrifter gjelder fra tidspunktet de er kunngjort i Norsk Lovtidend.

En forskrift kan ikke fravikes med mindre forskriften eller vedkommende hjemmelslov og adgang til det; jfr. forvaltningsloven § 40.

For fullstendig saksutredelse knyttet til det enkelte vedtak, se lenken under til politisk møtekalender. I møtekalenderen finner du saksdokumenter under det aktuelle møtet hvor vedtaket ble gjort.

Politisk møtekalender - Senja kommune

  • Forskrift for havner og farvann i Senja kommune

Aktuell forskrift er vedtatt i K-sak 201/2020, arkivreferanse 2020/6161. Lokal forskrifter gjelder drift av havner og farvann og bruk av kommunens sjøområder.

Gjennom forskriftene er det gitt hjemmelsgrunnlag for ens drift i alle Senja-kommunes havner og like regler for bruk av kommunens sjøarealer. Det er også viktig å ta med at det blir etablert et digitalt havnedatasystem som overvåker og sikrer at vedtatte forskrifter og gebyrer blir likt håndtert i hele kommunen.

  • Adresseforskrift

Aktuell forskrift er vedtatt i K-sak 202/2020, arkivreferanse 2020/8448.

Adresseforskrifter inneholder prinsipper for adressetildeling. Forskriften skal bidra til å sikre et godt og forutsigbart adressesystem i kommunen og en enhetlig saksbehandling når det gjelder adressering.

For å sikre en enhetlig saksbehandling i adressesaker og et entydig adressesystem er en lokal adresseforskrift et godt hjelpemiddel. Lokal forskrift er et viktig supplement til sentralt regelverk da dette ikke beskriver alle forhold rundt adresseforvaltningen.

  • Renovasjonsforskrift

Aktuell forskrift er vedtatt i K-sak 203/2020, arkivreferanse 2020/175.

Renovasjonsforskrifter inneholder overordnede prinsipper for behandling av avfall fra husholdninger, fritidsbebyggelse og næring. Forskriftene regulerer omfanget av renovasjonsordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene abonnent, kommune og renovatør og påvirker i tillegg forvaltningen av kommunens renovasjonsgebyrer.

Ny renovasjonsforskrift vil medføre at hele Senja kommune underlegges det samme regelsettet når det gjelder renovasjon.

  • Slamforskrift

Aktuell forskrift er vedtatt i K-sak 16/2021, arkivreferanse 2020/8436.

Lokale slamforskrifter inneholder prinsipper for tømming og behandling av slam fra husholdninger, fritidsbebyggelse og næring som ikke er tilknyttet offentlig anlegg. Forskriften regulerer omfanget av slamordningen, hvilke rettigheter og plikter som hviler på de ulike aktørene abonnent, kommune og renovatør, og påvirker i tillegg forvaltningen av kommunens slamgebyrer. 

  • Forskrift om frist for å gjennomføre oppmålingsforretninger i vinterhalvåret

Aktuell forskrift er vedtatt i K-sak 201/2020, arkivreferanse 2020/170.

Lokal vinterforskrift inneholder bestemmelser om hvilke tidsrom av året den generelle tidsfristen for gjennomføring av oppmålingsforretninger på 16 uker ikke skal løpe.

De klimatiske forholdene i Senja kommune tilsier at grunnlaget for en slik forskrift er til stede, og forskriften legger opp til at tidsfrister satt i Matrikkelforskriften § 18, fjerde ledd, ikke skal gjelde i perioden f.o.m. 1. desember t.o.m. 31. april.