Kunngjøring: Varsel om planoppstart for privat detaljregulering "Skjåholmen i Bøvær", PlanID 202403 - FRIST 19. august 2024

I henhold til plan‐ og bygningsloven §§ 12‐8 og 12‐9 varsler Asplan Viak på vegne av Norrøna Adventure AS om planoppstart for privat detaljregulering for Skjåholmen i Bøvær, i Senja kommune.

Formål

Hensikten med foreslått reguleringsplan er å legge til rette for utvikling av området på holmen og et mindre areal utenfor holmen til turisme. Det planlegges søknad om mudring i småbåthavnbasseng og oppgradering av molo før detaljregulering er vedtatt.

PID 202403 - Lokalisering av planområde for privat detaljregulering Skjåholmen, Bøvær

Plandokumenter

Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på Asplan Viak sin nettside:
Varslingsbrev med vedlegg - Asplan Viak


Oversikt over saksbehandling + kart kan sees i Senja kommune sitt planregister:
Planregister PID 202403 - Senja kommune

Varsling og innspill

Berørte myndigheter, organisasjoner og naboer blir varslet direkte.  De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet, bes melde dette skriftlig til Asplan Viak AS på epost: sarah.waters@asplanviak.no eller pr. post til Asplan Viak AS, Kirkegata 4, 9008 TROMSØ.

Frist for merknader og innspill: 19/8-2024.

Spørsmål

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:
Hanne Skeltved | 464 45 370 | epostadresse: hanne.skeltved@asplanviak.no