Kunngjøring: Varsel planoppstart for privat detaljregulering "ny fabrikk for e-metanol i Finnfjord næringspark", PlanID 202402 - FRIST 1. september 2024

Multiconsult Norge AS varsler i henhold til plan‐ og bygningsloven §§ 12‐8 og 12‐9 om planoppstart for detaljregulering og høring av forslag til planprogram, for ny fabrikk for e‐metanol i Finnfjord næringspark i Senja kommune - plan-ID 202402. Tiltakshaver er Carbon Recycling International, og plankonsulent er Multiconsult Norge AS.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fabrikk i et etablert industriområde, hvor det skal produseres utslippsfri metanol gjennom bruk av CO2 som slippes ut fra Finnfjord smelteverk (Finnfjord AS). Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

PID 202402 - Plassering av planområdet

Plandokumenter:

Varslingsbrev med vedlegg er tilgjengelig på Multiconsults hjemmeside.
Varslingsbrev med vedlegg - Multiconsult


Oversikt over saksbehandling + kart kan sees i Senja kommune sitt planregister:
Planregister PID 202402 - Senja kommune

Varsling og innspill

Berørte myndigheter, organisasjoner og naboer blir varslet direkte.  De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på epost: tromso@multiconsult.no med kopi til Senja kommune på epost: post@senja.kommune.no.

Frist for merknader og innspill: 01.09.2024.

Spørsmål

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:
Tom Langeid | 951 90 790 | epostadresse: tom.langeid@multiconsult.no