Lokale forskrifter jf. ny opplæringslov - Høringsfrist 20. september 2024

I forbindelse med innføringen av ny opplæringslov, skal Senja kommune vedta en del lokale forskrifter. Disse sendes nå ut på høring med høringsfrist 20. september 2024.

Om forskriftene

Stortinget har vedtatt ny opplæringslov. Denne trer i kraft 1.8.2024. 

Opplæringsloven regulerer skolehverdagen for alle elever og ansatte i skolene våre. I den forbindelse skal Senja kommune vedta følgende lokale forskrifter:

§  Skoleregler og skoledemokrati (tidligere kalt ordensreglement)

§  Hovedmål ved de offentlige skolene i kommunen.

§  Skolefritidsordning (SFO)

§  Permisjon fra skolen

§  Skolerute 

Inntil nye forskrifter er vedtatt, gjelder til en viss grad de gamle. I overgangsperioden gjelder ny opplæringslov, og de gamle forskriftene gjelder ikke dersom de er motstridende til denne.

Under kan du lese utkastene til lokale forskrifter, samt en innledning i til hver enkel forskrift. 

Høringsinnspill kan gis til hver enkelt forskrift.

Skoleregler jf. opplæringsloven § 10-7

Senja kommune har utarbeidet et forslag om en ny forskrift om skoleregler og skoledemokrati. Det nye navnet “skoleregler” i stedet for “ordensreglement” er i samsvar med begrepet som brukes i ny opplæringslov.

Hovedmål ved den enkelte skole jfr. opplæringsloven § 15-2

Den nye opplæringsloven krever at kommunen vedtar forskrift om hovedmål for grunnskolene. Hovedmålet på skolene i Senja kommune har over mange år vært bokmål. Vi foreslår her at forskriften fastsetter bokmål som hovedmålet på grunnskolene i Senja kommune.

Skolefritidsordning jf. opplæringsloven § 4-5

Senja kommune har til nå hatt politisk vedtatte vedtekter for SFO. Fra og med 1.august skal det være en lokal forskrift til skolefritidsordning. Forskriftene er utarbeidet ut fra punktene i opplæringsloven § 4-5, femte ledd. Forskriften til skolefritidsordningen erstatter dagens SFO-vedtekter.

Permisjon fra skolen jf. opplæringsloven § 2-2

Permisjoner fra grunnskolen omtales i opplæringsloven §2-2, fjerde ledd. Foresatte kan søke om permisjon fra opplæring, men kommunen skal ivareta at permisjonene er forsvarlig. Forskriftene legger tydelige føringer for når rektor og evt. kontaktlærer kan innvilge permisjon.

Skolerute jf. opplæringsloven §14-1

Senja kommune forholder seg til samme skolerute som Troms fylkeskommune. Skoleruta for skoleåret 2024/2025 har tidligere vært ute på høring. Kommunen forskriftsfester skoleruta i ettertid av at den er fastsatt av Troms fylkeskommune. 

Ønsker medvirkning

Vi oppfordrer elever, foreldre og ansatte til å gi innspill til høringen gjennom sine organer, og ber rektorer om å videreformidle høringen til skolenes råd og utvalg.

Har du innspill?

Eventuelle innspill til hver enkelt forskriftene, merkes slik:

  • “Svar på høring hovedmål fra (navn), sak 24/6383»
  • “Svar på høring permisjon fra grunnskolen fra (navn), sak 24/6384”
  • “Svar på høring skolefritidsordning” fra (navn), sak 24/6385
  • “Svar på høring skoleregler og skoledemokrati fra (navn), sak 2024/6387”
     

Høringsinnspill sendes til: post@senja.kommune.no, eller per brevpost til Senja Kommune, pb. 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist er 20. september 2024.

Høringsdokumenter