Offentlig ettersyn: Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11355 Flesen

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11355 Flesen i Sifjorden, ut til offentlig ettersyn.  

Søker: Eidsfjord Sjøfarm AS 

Søknaden gjelder: Utvidelse av maksimalt tillatt biomasse (MTB) fra 2700 tonn til 3600 tonn. Endringer av anleggsinstallasjonens arealbeslag. Gjeldende klarering omfatter et arealbeslag i overflata på om lag 70x420 meter, med 6 bur a 70x70 meter i rekke. Det søkes nå om å få utvide arealbeslaget i overflata til 140x420 meter, med 12 bur a 70x70 meter i en 2x6 konfigurasjon. 

Fôrflåtens plassering forblir uendret.  

Anleggstype: Flytende anlegg. 

Anleggets midtpunkt, koordinater: Flesen (Midt punkt i ramme: N bredde 69.14.8/ Ø lengde 17.01.5) 

Dokumenter

Merknader

Eventuelle uttalelser/merknader må fremsettes skriftlig innen 18.06.21 og sendes på: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adressen: Senja kommune, Postboks 602, 9306 Finnsnes. 

Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon: 77 87 10 00, eller på e-post til: post@senja.kommune.no