Privat detaljregulering for Lysnesodden, PID 202104 - Offentlig ettersyn av planforslag - FRIST 18. oktober 2023

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Lysnesodden, Plan ID 202104 ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 94/2023, den 24.08.2023.

Om planen

Hensikten med detaljreguleringen er å regulere arealer for landbase med kaianlegg knyttet til drift av nærliggende oppdrettsanlegg.

Plandokumentene er tilgjengelig i kommunens planregister:

Planregister Senja kommune...

 Ved å følge oppgitte lenke kan du laste ned alle høringsdokumenter og se gjeldende planforslag direkte i kartløsning som viser grunnkartet.

Medvirkning

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Detaljregulering Lysnesodden, sak nr. 2021/350» og sendes til:

post@senja.kommune.no eller pr. brevpost til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfrist: 18.10.2023