Strategisk næringsplan for Senja kommune 2023-2028 - Høringsfrist 27. september

Strategisk næringsplan for Senja kommune 2023-2028 er nå ute til høring. Formannskapet har i møte 29.08.2023 sak 66/2023, behandlet høringsutkastet. Frist for merknader er 27. september 2023.  

Om planen

I planstrategien for Senja kommune heter det at næringsplanen for Senja kommune skal utarbeides i løpet av planperioden 2020–2023.

  • Planen skal lages som en temaplan, og ha en handlingsdel
  • Planen er den første strategiske næringsplanen i Senja kommune.
  • Planen er gjeldende fra 2023 til 2028, og vil være styrende for kommunes satsing på næringsutvikling i perioden.
  • Planen er delt inn i to hoveddeler; en samfunnsanalyse og en handlingsdel.

Samfunnsanalysen ser nærmere på befolkningsutvikling, sysselsetting, regionalt samarbeid, og by- og bygdeutvikling, etterfulgt av en oversikt over det mangfoldige næringslivet i Senja kommune.

Med utgangspunkt i globale samfunnsdrivere og lokale problemstillinger, er næringsplanens handlingsdel delt inn i fem temaer:

  • Næringsvennlig kommune
  • Kompetanse og rekruttering
  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Bærekraft og grønn omstilling
  • Infrastruktur og mobilitet

Merknads- og høringsfrist

Eventuelle merknader til planen merkes med «Strategisk Næringsplan for Senja kommune, sak nr. 2022/1088» og sendes til: 

post@senja.kommune.no eller per brevpost til: Senja kommune, pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknad- og høringsfrist: 27.09.2023

Vedlegg

Strategisk næringsplan for Senja - Høringsutkast (PDF, 41 MB)