Skjema

Skjemaoversikt

De fleste skjemaer som brukes i Senja kommune er digital. Noen skjema må likevel fylles ut for hånd og sendes til oss. I oversikten under finner du skjema som er i bruk i Senja kommune, og noen sentrale nasjonale skjema. For nærmere forklaring om søknadsprosesser kan du klikke deg inn på ulike tema på menyen/hovedsiden på dette nettstedet. 

Om digitale skjema

Ved utfylling av kommunens digitale skjema får du ved innsending en referanse-ID på skjermen, også uten innlogging. Dersom du logger inn med ID-porten vil utfylt skjema vises med referanse-ID under "Mine saker". Når du logger inn kan du også lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt, og en oversikt over tidligere innsendte skjema. 

Noen skjema krever at du enten laster opp dokumentasjon digitalt som vedlegg, eller at dokumentasjon ettersendes per post. Dette opplyses om når du fyller ut det elektroniske skjema. Vår postadresse er: Senja kommune, Pb. 62, 9306 Finnsnes. 

Hvis du trenger et av de elektroniske skjemaene i skriftlig utgave kan du ta kontakt med ansvarlig virksomhet eller via vårt servicetorg. Telefonnummer til servicetorget er: 77 87 10 00. E-postadresse er: post@senja.kommune.no

For oversikt over kommunens digitale skjema, se oversikten i lenken under. Digitale skjema er også med i den tematiske oversikten litt lenger ned på denne siden. 

Elektroniske skjema - Senja kommune

I lenken under kan du lese om ID-porten og eventuelt opprette bruker:

Digitaliseringsdirektoratet.no - ID-porten

Om skriftlige skjema

Noen av kommunens skjema finnes bare i skriftlige versjon som må skrives ut, og sendes til oss ferdig utfylt  med eventuelle skjema. Personsensitive opplysninger skal ikke sendes over e-post, og skjema må derfor sendes til oss med vanlig post. Vår adresse er: Senja kommune, Pb. 62, 9306 Finnsnes.

Tematisk oversikt over kommunens skjema

 

 • Barnehage

Søknad om barnehageplass

Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Tilrettelagt barnehagetilbud - melding om behov

 

 • Grunnskole

Søknad om permisjon fra opplæring (papir) (PDF, 100 kB)

SFO - innmelding, endring og oppsigelse

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling

 • Kultur og fritid

Søknad for nye elever, Senja kulturskole

Søknad for eksisterende elever Senja kulturskole

Kulturpris - forslag til kandidat

Ledsagerbevis - søknad

 

 • Voksenopplæring

For skjema knyttet til voksenopplæring, se Senter for læring og integrerings nettside i lenken under: 

Senja kommune - Senter for læring og integrering

 

 • Helse og omsorg

Søknad om helse- og omsorgstjenester

Søknad om helse- og omsorgstjenester (papir) (PDF, 351 kB)

Søknad om godkjenning som ledsager i hjemmetjenesten

Søknad om kommunal bolig (omsorgsbolig)

TT-kort (tilrettelagt transport)

Ledsagerbevis - søknad

Søknad om parkering forflytningshemmede (papir) (PDF, 82 kB)

Legeerklæring søknad om parkering forflytningshemmede (papir) (PDF, 93 kB)

Besøkshjem/familieavlaster - registrering

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

 

 • Familie og sosiale tjenester

Kommunal vielse  ettersending av prøvingsattest

Kommunal vielse - registrering

Søknad om kommunal bolig

Bostøtte (Husbanken)

Startlån (Husbanken)

Økonomisk rådgivning (papirskjema fra NAV) (PDF, 48 kB)

Besøkshjem/familieavlaster - registrering

Fritidskontakt/støttekontakt - registrering

 

 • Næringsliv og miljørettet helsevern

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)

Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning

Asylmottak/hospits/campingplass/forsamlingslokale - meldeskjema

Kjøletårn og/eller luftskrubbere - melding

Badeanlegg, basseng, badstu - meldeskjema

 

 • Parkering, vei og trafikk

Søknad om parkering forflytningshemmede (papir) (PDF, 82 kB)

Legeerklæring søknad om parkering forflytningshemmede (papir) (PDF, 93 kB)

Klage på gebyr, kontrollsanksjon eller borttauing

 

 • Brann og redning

Avvik ved feiing eller boligtilsyn

Skorstein/pipe/ildsted som ikke er i bruk - melding

Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - melding om oppskyting

Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

Overnatting - melding

Store arrangement - melding til brannvesenet

 

 • Vann og avløp 

Vannmåler - registrering

Gravemelding

Grave- og arbeidstillatelse 

VA- og sanitærmelding

Skjema søknad om utslippstillatelse Senja kommune (PDF, 292 kB) med Veileder utslippsanlegg Senja kommune (papir) (PDF, 671 kB)

Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

Søknad om påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt avløpsnett

Bestilling av VA-kart

 

 • Bolig og eiendom

Nabovarsling (e-Torg)

Nabovarsling (papir)

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (DIBK)

Søknad om avkjørsel fra kommunal vei (papir) (PDF, 161 kB)

Skjema søknad om dispensasjon Senja (papir). (PDF, 181 kB) (Kommuneplanens arealdel/ reguleringsplan/ plan- og bygningsloven/ teknisk forskrift/ vegloven). 

Dispensasjon fra veglovens § 29 for kommunale veier/Byggegrense fastsatt i reguleringsplan (papir) (PDF, 146 kB)

Nabosamtykke/ avstandserklæring nabogrense (under 4 meter fra grense) (PDF, 160 kB)

Søknad om ferdigattest

Forhåndskonferanse - bestilling

Gravemelding

Grave- og arbeidstillatelse 

Søknad om tillatelse uten ansvarsrett (DIBK) (I forbindelse med deling av eiendom/opprette ny matrikkelenhet/arealoverføring)

Krav om sammenslåing av eiendom (Kartverket)

Rekvisisjon av oppmålerforretning for saker som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven (f.eks. fradeling og arealorverføring).(Kartverket)

Rekvisisjon av oppmålerforretning for saker om ikke krever tillatelse etter plan - og bygningsloven (f.eks. grensejustering, og klarlegging av grense)

Krav om endring av matrikkelen

Se også andre blanketter i Kartverkets oversikt over eiendomsskjema: 

Kartverket.no - Alle skjema eiendom

 

 • Landbruk og natur

Godkjenning av vald (Miljødirektoratet)

Søknadskjema for dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, papir (PDF, 148 kB) (Se også skjema under som hører til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark). 

Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker (papir) (PDF, 182 kB)

Legeerklæring til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark (papir) (PDF, 233 kB)

Grunneiers tillatelse til dispensasjon fra fra lov om motorferdsel i utmark (papir) (PDF, 118 kB)

 

 • Annet

Søknad om fritak for kommunale gebyrer

Klage på enkeltvedtak

Klage på kommunal tjeneste