Eiendomsskatt - Taksering av eiendommer

Eiendomsskatt - Taksering av eiendommer

Senja kommune skal gjennomføre ny allmenn taksering i løpet av 2022. Alle eiendommer i kommunen vil da bli takserte på nytt. De nye takstene vil danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2023.

Det er Senja kommunestyre som har vedtatt at alle eiendommer skal takseres på nytt i løpet av 2022. Dette på grunn av harmonisering av eiendomsskatt for Senja kommune, og grunnet lovtekst i Eiendomsskatteloven:

§ 8 A-3.Verdsetjing

(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst.

(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd 

Eiendomsskatteloven slår fast at eiendomsskattetakster skal vise omsetningsverdien ved fritt salg.

Alle eiendommer skal takseres

Bolighus, borettslag, leiligheter, garasjer/uthus, naust, fritidsbygg, næringseiendommer, andre bygninger og tomter skal takseres. Eiendommer som blir drevne som landbruk eller skogbruk har obligatorisk fritak fra eiendomsskatt, med unntak for boligen, garasje, fritidsbygg og næringsbygg for annet formål med tilhørende tomter.

Det er eiendommens verdi som danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten som settes skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskatteloven § 8 A-2.

Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.

Det er kommunestyret som fastsetter størrelsen på skattegrunnlaget og skattesats. Kommunen kan frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt og innføre bunnfradrag for boenheter. Dette vil kommunestyret gjøre i forbindelse med de årlige budsjettprosessene.

Eiendomsskatten har ingenting med likningstakst å gjøre. Taksten kan utelukkende benyttes til beregning av eiendomsskatt. Likningsmyndighetene har ikke hjemmel til å bruke denne taksten ved fastsettelse av inntekts- og formuesskatt til stat eller kommune.

Befaring

Takseringen vil skje fra primo april og frem til den er ferdig høsten 2022. Det er firmaet Jeessaa AS som skal gjøre dette arbeidet for kommunen. Takstmennene skal være iført gule refleksvester merket med Senja kommune og de har fått tildelt ID-kort fra Senja kommune som skal vises frem ved forespørsel. Befaringen vil skje både på dag- og kveldstid samt helg. Bygningene på eiendommen vil bli fotografert, jfr Eiendomsskatteloven § 31-5.

Det er ikke nødvendig for hjemmelshaver/eier å være til stede ved befaringen, da dette utelukkende er en utvendig befaring av bygningsmassen.

Dersom hjemmelshaver/eier skulle ønske å være tilstede ved befaringen eller har opplysninger man ønsker å opplyse om, må dette meldes til Jeessaa AS snarest etter mottak av dette brev.

Epost: eaarl@broadpark.no

I headingen på e-posten – opplys alltid følgende:

  • Gårdsnummer
  • Bruksnummer
  • Festenummer
  • Seksjonsnummer

Mobilnummer du kan kontaktes på må også være inkludert i e-post.

Hvordan blir eiendommen taksert?

Taksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og disse forholdene blir fanget opp ved en utvendig befaring av hver enkelt eiendom. I de tilfeller hvor kommunen mangler areal på bygninger, hentes dette gjennom innmåling. Dette gjøres ved å måle opp bygget utvendig. Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomteareal, blir hentet fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norge sitt offisielle register over all fast eiendom med bygninger, bolig, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA).

Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken. Takhøyde i målt areal skal være minimum 190 cm.

Etter takseringen

Det vil bli sendt ut fakta skjema om eiendommen etter befaring. Du vil da kunne gi tilbakemelding om eventuelle feil. Tilbakemelding skal sendes til eaarl@broadpark.no og må inneholde Gnr, Bnr, Fnr, Snr og hva som eventuelt er feil. Alle arealkorrigeringer på tomt / bygning bør dokumenteres

Det er sakkyndig nemnd som fastsetter taksten på eiendommen. Taksten som blir fastsatt skal stå fast i 10 år dersom forholdene på eiendommen ikke endrer seg. Taksten og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut på kommunen sine hjemmesider i offentlig skatteliste innen 1. mars 2023. Skatteseddel blir også sendt til alle hjemmelshavere.