Entreprenørene er positive til pilot Senja

På et høyaktuelt lunsjmøte i dag, fikk entreprenørene i Senja presentert de nye virkemidlene som skal testes ut gjennom et pilotprosjekt. Målet er å øke boligbyggingen i distriktet.

- Det er behov for boligbygging i Senja, og entreprenørene fikk informasjon om mulighetene for både boligkundene og entreprenørene gjennom aktuelle tiltak i pilotprosjektet og et revidert bygningsenergidirektiv, forteller Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge. 

Arrangørene av dagens møte med entreprenørene i Senja, fv. Siri Lund, Sparebank 1 Nord-Norge Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, sammen med Vegard Dypvik, Husbanken Nord, Roar Holmstad og John-Arne Karlsen, Sparebank 1 Nord-Norge.

De aktuelle tiltakene i pilot Senja ble presentert i dag for entreprenørene, med ønske om diskusjon og tilbakemelding.

- Vi ber entreprenører som ser mulighetene, om å melde seg, sier en entusiastisk ordfører.

Er vi framoverlente nok, får vi dette til!

Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune

Og blant de rundt 30 oppmøtte, responderte flere entreprenører både i form av positive tilbakemeldinger, konkrete spørsmål og problemstillinger rundt bygningsenergidirektivet og tiltakene som skal testes ut i pilot Senja.

- Lykkes vi med tiltakene som utvikles og testes i piloten, kan de innrulleres som nye statlige virkemidler på nasjonalt nivå, poengterer ordføreren.

Ingen bolig, ingen arbeidskraft

- I tillegg til flyktningstrømmen, er det sterk næringsutvikling som gir økt innbyggertall i Senja, forteller Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Vi er en av de største sjømatkommunene. Men Senja er også blitt stor på industri, og er i ferd med å gå forbi Tromsø, konstaterer han.

Tom-Rune Eliseussen presenterer ett av tiltakene i pilot Senja.

Ut fra de arbeidsplassene vi ser for oss, ser vi mulighetene for å bygge 300-400 nye boliger fram til 2025. Rundt 300 nybygg er tilknyttet ny sysselsetting, hvorav 100 erstatter eksisterende bygningsmasse;

Det er veldig mange eldre boliger i Senja – 47,9 % av boligene har byggeår 1941-1980.

- Det er stor etableringslyst og bra aktivitet i forhold til størrelsen på kommunen, poengterer ordføreren.

Potensialet for å øke med  over 1 000 nye arbeidsplasser innen 2025, er fortsatt til stede tross stor uro i Europa på grunn av krigen i Ukraina og høye strøm- og matpriser.

- Men vi har utfordringer med å tiltrekke oss nok arbeidskraft, fastslår ordføreren, og da særlig i distriktet hvor nettopp verdiskapingen vil finne sted.

En av de store flaskehalsene er tilgangen på boliger.

Pilot Senja har søkt om prosjektmidler fra Husbanken, for å kunne utvikle og teste ordninger for risikodempende tiltak for bygging av boliger i distriktet. Prosjektet har en varighet fram til oktober 2024.

Utvikle og teste risikodempende tiltak

Det er tre nye virkemidler som Senja kommune og Sparebank 1 Nord-Norge ønsker å utvikle og teste gjennom piloten, for å øke boligbyggingen i distriktet:

 • Entreprenørgaranti som skal gi reduksjon av likviditetsproblemer/betjeningsevne for utviklere av flerboligprosjekter i distrikter med lange omsetningstider.
 • Tapsgaranti som skal gi reduksjon av tapsrisiko for husholdninger ved oppføring av ny bolig i en distriktskommune.
 • Prøvebo, som er en leie-for-eie ordning i distriktskommuner som er avhengig av høy arbeidspendling i perioder.

- Vi er allerede i gang med å kartlegge alle aktuelle tomter i kommunen, og prosessen med ny helhetlig arealplan for kommunen er i gang, forteller Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig ved Boligkontoret i Senja kommune.

Når det gjelder selve piloten, ønsker vi i tillegg å ha med en referansekommune, fortsetter han. Og Rindal kommune i Trøndelag er aktuell etter anbefaling fra Husbanken, og er positiv til å være med.

De er en noe mindre kommune enn oss, men med de samme eller kanskje enda større utfordringer innen boligutvikling. 

Yngvar Smetana-Svensen, fagansvarlig Boligkontoret, Senja kommune. Her fra Boligdagen i september 2022.

Mål om å øke etableringstilskuddet

Tilskuddet som Senja kommune har søkt om fra Husbanken, er primært ment å gå til prosjektledelse og tilskudd til etablering, men også til å avholde folkemøter, boligmesse og kartlegging

Etableringsstøtte er tenkt til de som bygger nytt eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsplanområde, i prosjektperioden.

På den måten ønsker Senja kommune å spisse satsingen, slik at hjelpen kommer der den trengs.

- Den 22. juni skal kommunestyret behandle vedtak om oppstart av prosjektet for å utvikle og teste nye ordninger som skal stimulere til mer boligbygging i distriktene, sier Tom-Rune Eliseussen.  Og det er bred politisk enighet om at prosjektet er viktig og nødvendig.

Målet er å avsette 1 000 000 kroner i tapsfond for boligbygging i distriktet, og øke tilskudd til etablering og tilpasning med 500 000 kroner i 2023 og 500 000 kroner i 2024, sier han.

Tilskuddsøkningen skal være øremerket husstander som bygger ny enebolig eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsområdet.

Det vil si utenfor Finnsnes, Finnfjordbotn og Silsand.

Bygningsgarantidirektivet gir muligheter

På lunsjmøtet i dag fikk entreprenørene også mer innsikt i nytt bygningsenergidirektiv, som vil stille nye krav til hva som kan finansieres og Energiattesten som viser energistatus på en bolig.

- Svar på spørsmålet om bærekraft og det grønne skiftet øker, konstaterer Roar Holmstad, leder Kreditt personmarkedet, Sparebank 1 Nord-Norge.  

Direktivet kommer nå, fordi vi må redusere energiforbruket og vi og resten av Europa har for lite strøm.

Roar Holmstad, leder Kreditt personmarkedet, Sparebank 1 Nord-Norge,

Det kommer med andre ord nye krav om energiattest, som også kan gi fordeler:

 • Nybygg må energimerkes i energikarakter A eller B
  • Gir kunden en rentegevinst og mulighet for god salgspris ved senere salg, og gir banken innsikt i boligporteføljen sitt energiavtrykk – som igjen gir kunden en mulig økning på lånet med 400 000 kr.
 • Nybygging i distriktet må skje som småhus/mindre eneboliger.
  • Gir kunden mulighet for å gjenvinne verdi ved salg og lavere etableringskostnader, og gir banken mulighet for å finansiere boligen innenfor utlånsforskriften.
 • Eldre boliger må renoveres til ny standard.
  • Gir kunden en oppdatert bolig med lave energikostnader og mulighet for en høyere verditakst ved senere salg, og gir banken et energieffektivt panteobjekt.

Presentasjon om Bygningsenergidirektivet - Sparebank 1 Nord-Norge, Roar Holmstad (PDF, 3 MB)

Bakgrunn for pilot Senja

Senja kommune satte i fjor høst søkelys på utfordringen med boligsituasjonen gjennom en Boligdag, sammen med Husbanken, privat banknæring og lokale entreprenører. 

I forkant hadde kommunen gjennomført en analyse som viste, at fram mot 2025 blir det behov for å dekke 1 000 nye arbeidsplasser.

Etter Boligdagen i fjor høst fulgte Sparebank 1 Nord-Norge opp med et rundebordsmøte for å diskutere situasjonen, hvor kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik og representanter fra Senja kommune, Statsforvalteren, Husbanken med flere var aktivt til stede.

Dette bakgrunnsteppet har resultert i at Sparebank 1 Nord-Norge og kommunen, har initiert en pilot – Pilot Senja – med mål om økt boligbygging i Senja.

Pilot Senja har som mål at virkemidlene som utvikles og testes i prosjektet, kan innrulleres som nye statlige virkemidler på nasjonalt nivå.