Havneplan Senja kommune 2022-2031 på høring

Havneplan Senja kommune 2022-2031 på høring

Havneplanen for Senja kommune 2022-2031 er nå ute til høring. Utvalg for samfunnsutvikling har i møte 24.02.22, sak 22/2022, gitt innspill til havneplanen. Frist for merknader er 04.04.2022. 

Utvalg for samfunnsutvikling har gjort følgende vedtak:

1. Utvalg for samfunnsutvikling (USF) har følgende innspill til havneplanen

a. UFS mener at mulighetene for sikker og effektiv drift av havneanlegg og landarealer tilknyttet havneanleggene sikres best ved å etablere eget KF.

b. UFS viser til de mange oppgaver innen forvaltning, sikring, miljøhandtering, utvikling og drift vil vokse fremover, og at disse vil være avhengig av kvalifisert bemanning og riktig utstyr for å imøtekomme nasjonale og lokale krav.

c. Senja kommunes anlegg og eiendommer tilknyttet havneanlegg overføres til nytt KF Senja Havn.

2. Utkast til havneplan 2022-2031 datert 10.02.22 oppdateres med innspillene fra utvalget

Innspillene sendes aktuelle myndigheter, organisasjoner og virksomheter til høring og kunngjøres for offentlig ettersyn

Plandokumentet er etter vedtaket revidert 28.02.22, ved at alternativ organisering til KF er lagt inn.

Frist for merknader

Det settes en frist på ca. 30 dager for å komme med merknader til planforslaget, det vil si innen 04.04.22.

Vi gjør oppmerksom på at listen over virksomheter (rederier) og foreninger ikke er komplett, da utsending er fordelt på to likelydende brev.

Merknader sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller til postadresse Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Vedlegg 

Havneplan 2022 - 2031 hoveddokument revidert 28.02-22 (PDF, 2 MB)

Havneplan vedlegg 1, oversikt over kommunale havne- og kaianlegg (PDF, 716 kB)