Høring: Detaljregulering Dragøy hyttefelt. PLAN ID: 1927 2019 01

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok Senja formannskap  sak 93/2020, den 02.06.20 at detaljreguleringsplan Dragøy hyttefelt, plan ID 1927 2019 01 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Planområdet ligger i tidligere Tranøy kommune og omfatter bl.a. gnr./bnr. 214/14

Hensikten med planarbeidet er å endre plassering av noen av de allerede planlagte tomtene samt veiforløpet som gir adkomst til planområdet på overside av den kommunale veien. Planlagte reguleringsformål endres ikke og er fritidsbebyggelse. Antall fritidstomter blir ikke endret.

Dokumenter 

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020