KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Høring: Detaljregulering Dragøy hyttefelt. PLAN ID: 1927 2019 01

Høring: Detaljregulering Dragøy hyttefelt. PLAN ID: 1927 2019 01

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok Senja formannskap  sak 93/2020, den 02.06.20 at detaljreguleringsplan Dragøy hyttefelt, plan ID 1927 2019 01 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i tidligere Tranøy kommune og omfatter bl.a. gnr./bnr. 214/14

Hensikten med planarbeidet er å endre plassering av noen av de allerede planlagte tomtene samt veiforløpet som gir adkomst til planområdet på overside av den kommunale veien. Planlagte reguleringsformål endres ikke og er fritidsbebyggelse. Antall fritidstomter blir ikke endret.

Dokumenter 

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020