Høring: Detaljregulering for felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes. PLAN ID ID 1931 2016 11

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 vedtok Senja formannskap i sak 90/2020, den 2.6.20 at detaljreguleringsplan felt C8 i Sentrumsplan Finnsnes, plan ID 1931 2016 11 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I gjeldende Sentrumsplan Finnsnes er det fastsatt at det må utarbeides og vedtas detaljregulering for felt C8 før byggesøknad kan fremmes. Formannskapet har konkludert at aktuell detaljregulering ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planområdet ligger i tidligere Lenvik kommune og omfatter gnr./bnr. 45/43, m.fl.

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for kombinert utbyggingsformål næring/tjenesteyting, parkering, kommunalteknisk anlegg og friområde langs strandsonen.

Dokumenter

Dokumenter tilhørende saken finner du i lenkene under: 

Merknader og uttalelser

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til: 

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1. august 2020