Høring - Politivedtekt Senja kommune

Høring - Politivedtekt Senja kommune

I forbindelse med sammenslåing av de fire kommunene, er det nødvendig å få på plass en ny politivedtekt og fase ut de gamle politivedtektene for Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken kommuner. Høringsfristen er satt til fredag 1. mars 2022.  

De lokale politivedtektene gir bestemmelser for utøvelse av polititjenesten i kommunene.

Det kan i lokal politivedtekt, som er en kommunal forskrift, gis bestemmelser om forhold som omfattes av politiloven § 14 Politivedtekter.  

Temaene varierer fra ro og orden, huseieres plikter, arrangementer, demonstrasjoner, salg på offentlig sted inkl. tigging. Aktiviteter på offentlig grunn (vei, kirkegårder, campingaktiviteter) med mer.  

Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med politiet, å avgjøre hvilke bestemmelser som ønskes inntatt.  

Kommuneadvokaten har hatt kontakt med Politidirektoratet og det anbefales å følge Politidirektoratets mal for politivedtekter.  I Politidirektoratets rundskriv datert 13. februar 2018 er det gitt en mal for politivedtekt (vedlagt).  

Mer om høringen  

Senja kommune sender ut dette høringsnotatet. Høringsnotatet sendes elektronisk og legges også ut på Senja kommunes nettsider.  

Høringsfristen er satt til fredag 1. mars 2022.   

Høringsuttalelser sendes til post@senja.kommune.no og merkes med «Høringsnotat Politivedtekter».   

Ny normalpolitivedtekt for kommunene (PDF, 20 MB)

Forskrift om politivedtekt, Senja kommune, Troms og Finnmark (PDF, 123 kB)  

Videre behandling etter høring  

Etter høringen vil Rådmannen gjøre justeringer basert på innspill i høringen og legge saken fram for politisk behandling i kommunestyret. Deretter vil den gå til Politidirektoratet for stadfestelse og kunngjøring.