Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst, plan ID 5421 2019 03 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn

Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst, plan ID 5421 2019 03 - 1. gangs høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst, plan ID 5421 2019 03, ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 32/2022, den 31.03.2022. Eiendommene gnr. 422 bnr. 341, 351, 400, m.fl. inngår i aktuelt planforslag. Merknads- og høringsfrist er 19. mai 2022. 

Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst, Plan ID 5421 2019 03

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for samlokalisering av offentlige tjenester, skole med tilhørende installasjoner, bibliotek, øvrige private funksjoner, og eventuelt barnehage.

Med planforslaget ønsker kommune å flytte offentlige funksjoner i Gryllefjord til et trygt område utenfor skredfaresone, samt å effektivisere driftskostnadene.

Bebyggelsen i Gryllefjord kan dermed utvides mot østsiden av Gryllefjord og utvikles til et nytt samlingspunkt for undervisning, tjenester og fritidsaktiviteter.

Detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst samt saksutredning og saksprotokoll UFS-sak 32/2022.

Utsnitt - Plankart

Merknads- og høringsfrist 

Eventuelle merknader til planforslagene merkes med «Sildevika-Gryllefjord øst, sak nr. 2020/1689», og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller via post til Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.  

Merknads- og høringsfrist er 19. mai 2022.

Saksdokumenter

  1. 2022-03-11_Planbeskrivelse_Sildevika-Gryllefjord øst (PDF, 23 MB)
  2. 2022-03-11_Planbestemmelser_Sildevika-Gryllefjord øst (PDF, 492 kB)
  3. 20220316_Plankart_PID_5421_201903 (PDF, 11 MB)
  4. Adresseliste varsel om oppstart (PDF, 67 kB)
  5. Innspill folkemøte 15_02_2022 (PDF, 535 kB)
  6. Oppsummering innspill varsel om oppstart_myndigheter_Sildevika-Gryllefjord øst (PDF, 203 kB)
  7. Oppsummering innspill_folkemøte_Sildevika-Gryllefjord øst (PDF, 297 kB)
  8. Saksutredning kommunal detaljregulering Sildevika - Gryllefjord øs (PDF, 454 kB)
  9. Saksprotokoll, 31.03.22 Utvalg for samfunn og utvikling - Kommunal detaljregulering Sildevika - Gryllefjord øst (PDF, 79 kB)