Kommunal kompensasjonsordning - Søk innen 1. mai

Kommunal kompensasjonsordning - Søk innen 1. mai

Senja kommune har fått tildelt kr. 832 000 til kommunal kompensasjonsordning (7. tildeling), til lokale virksomheter. Bedrifter innen reiseliv, arrangement og servering, sport og fritid og kunst og underholdning er søknadsberettiget. Søknadsfrist er 01.05.2022.

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Dette for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Prioriterte innsatsområder

Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet.

Kommunene bes særlig vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter.

Bedrifter innen følgende næringer er søknadsberettiget:

  • Reiseliv, arrangement og servering
  • Sport og fritid
  • Kunst og underholdning

Bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger prioriteres, og bes synliggjøre dette i søknaden.

Beregning av støtte

Perioden det kan søkes kompensasjon for er oktober 2021 - mars 2022.

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Støtten sees også i sammenheng med tidligere tildelinger.

Krav til dokumentasjon

Søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no, og inneholde følgende:

  1. Egenerklæringsskjema og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte (skjema i søknadsmal).
  2. Egenerklæringsskjema om foretak i økonomiske vanskeligheter (skjema i søknadsmal).
  3. Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av koronapandemien og nedstenging.
  4. Relevant dokumentasjon på inntektstap eller økte kostnader grunnet smitteverntiltak og nedstenging innenfor perioden oktober 2021-mars 2022.
  5. Erklæring fra autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. For mindre bedrifter som fører regnskapet selv, kan egenerklæring legges ved.
  6. Virksomheten må ha minst én ansatt, og være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune.
  7. Hvis bedriften/søkeren er del av konsern må økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt, herunder oppgi alle mottatte kontanttilskudd fra det offentlige (Stat, fylke, kommune og/eller Innovasjon Norge de tre siste år fra søknadsdato).

Senja kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven. Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Kommunal behandling

Søknad sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er 01.05.2022.

Søknadsskjema finner du her

Søknader saksbehandles av rådmannens stab v/næring. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken 24.mai 2022.

Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen regionalforvaltning.no. Støttemottakere får utbetalt beløpet innen tre uker etter vedtak.

Statsstøtteregelverket

Støtten tildeles gjennom den nasjonale notifiserte ordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles.