Mål om et bærekraftig reiseliv

Visit Senja Region har oppnådd Innovasjon Norges kvalitetsmerke for bærekraftig reisemål.

Fv. Julie C. Lauritzen, Visit Senja Region, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy kommune. Alle foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Sertifiseringen er et kvalitetsstempel på arbeidet som skal gjøres framover, der vi ivaretar lokalsamfunnet samtidig som vi sikrer verdiskaping innenfor reiselivsnæringen.

Å jobbe med bærekraftutfordringer i reiselivet krever et øye både på helheten og detaljene på et reisemål. 

Som en hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge utviklet verktøyet "Bærekraftig reisemål".

Det er en internasjonal standard som henger høyt, og Innovasjon Norge bruker ordningen i all profilering.

Innovasjon Norge

Både turister og turoperatører er nå mer bevisste, og etterspør om reiselivsbedriftene er sertifisert og reisemålet er merket.

En prosess over tid

Å få merket «Bærekraftig reismål» vil ikke si at kommunen eller regionen er hundre prosent bærekraftig.

- Sertifiseringen betyr at vi har kartlagt reiselivet i regionen, for å se hva vi er gode på og hva som kan bli bedre, sier Julie C. Lauritzen, daglig leder i Visit Senja Region.

Det handler om å finne ut hvilket reisemål vi ønsker Dyrøy og Senja skal være, og hvordan vi kommer oss dit på en bærekraftig måte.

Vi skal ta hensyn til både natur, kultur, folk og økonomi, forklarer Lauritzen.

Det Visit Senja Region og kommunene jobber med nå er besøksforvaltningen og strategien «Senja by Invitation», som innebærer at kommunene Dyrøy og Senja ønsker å invitere de riktige gjestene til riktig tid. Ytterligere fokus er "pakking" av produktene vi tilbyr og forlengelse av sesongen til både høst og vinter.

Regionen som inkluderer de to kommunene Dyrøy og Senja, har ved sertifiseringen fått en score.

Denne må forbedres til resertifiseringen om tre år.

En destinasjonsledelse med representanter fra de to kommunene er etablert, og er ansvarlig for fremdriften fram til da.

- Det vi mangler må vi vise til at vi jobber med eller har en plan for, poengterer Julie Lauritzsen.

Samarbeid på tvers

Deltakerne i prosessen som har jobbet over tid kommer fra reiselivsnæringen, Visit Senja Region, Innovasjon Norge som har ansvar for sertifiseringsordningen, forvaltning og Senja kommune med ansatte innen plan, utvikling og næring.

Merkeordningen er både en sertifisering og en strukturert arbeidsprosess fram mot godkjenning.

Alle på laget, fv. Ragnvall Storvold, Nordavind Utvikling, Wenche Pedersen, virksomhetsleder i Senja kommune, Julie C. Lauritzen, daglig leder i Visit Senja Region, Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune, Marit Alvig Espenes, ordfører i Dyrøy kommune og Stig Stokkland, styreleder i Visit Senja Region.

- Arbeidet med sertifiseringen startet opp to år før jeg begynte som prosjektleder, forteller Julie C. Lauritzen. Så det har vært en lang prosess.

Nå er vi endelig i mål. Vi har kommet gjennom nåløyet og inn i det gode selskap! Det er vi svært glade for, smiler hun.

Til nå har 35 reisemål i Norge blitt sertifisert som «Bærekraftig reisemål», mens 20 er i prosess for å bli det.

Hva går sertifiseringen ut på

I følge Innovasjon Norge er det sentrale en standard som skal innfris.

Reiselivet må i prosessen samarbeide med både kommuner og andre lokale aktører.

 • Dyrøy og Senja må dokumenterer arbeidet og sine analyser i en portal, hvor de også har tilgang til ulike verktøy og maler.
 • Etter at obligatoriske målinger og dokumentasjon er gjennomført og levert, gjennomføres en uavhengig kontroll og hver indikator tildeles poengscore.
 • En langsiktig satsing på bærekraftig utvikling av reisemålet hvor prestasjoner heves over tid, er en betingelse for å beholde og synliggjøre merket.
Julie C. Lauritzen i Visit Senja Region får fortjent blomster og gratulasjoner fra ordfører i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen. Bak er styreleder i Visit Senja region, Stig Stokkland.

Prosessen eies og drives av reisemåls- og destinasjonsselskapet Visit Senja region. Et nært samarbeid med kommunene Dyrøy og Senja, er en kritisk suksessfaktor.

Prosessen fram til første godkjenning har tatt rundt 2 år, deretter må reisemålet oppdatere tall og dokumentasjon og innhente godkjenning hvert 3. år.

Et langsiktig innovasjonsarbeid

Arbeidet med økt bærekraft i reiselivet er langsiktig og skal gi forbedring over tid.

Etter godkjenning jobber Visit Senja region videre med forbedringer som en del av den daglige driften.

Merkingen forplikter reisemålet til bærekraftvurderinger både i retningsvalg og i enkeltsaker.

Det er 10 prinsipper for et mer bærekraftig reiseliv:

 1. Kulturell rikdom: Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.
 2. Naturmangfold: Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.
 3. Klimautslipp og klimatilpassing: Å minimere reiselivets og turisters klimautslipp, og tilpasse reiselivet til et klima i endring.
 4. Rent miljø og ressurseffektivitet: Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.
 5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier: Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.
 6. Lokal kontroll og engasjement: Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunn og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking, styring og utvikling av lokalt reiseliv
 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte: Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, etnisitet, funksjonshemminger eller andre faktorer.
 8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet: Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.
 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning: Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.
 10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter: Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.

Mer om merkeordningen Bærekraftig reisemål - Visit Norway