Matrikkelen og grunnboka stenges i desember 2023

På grunn av regionreformen der Troms og Finnmark fylker skiller lag fra 1. januar 2024 stenges matrikkelen for oppdatering fra fredag 15. desember kl. 18.00 og grunnboka fra fredag 29. desember kl. 20.00 i år. Matrikkel og grunnbok vil være åpne igjen fra 2. januar 2024.

Her lister vi opp de viktigste konsekvensene for innbyggerne:

Tinglysing av skjøter, festekontrakter og hjemmelserklæringer ved arv og skifte

I perioden 29. desember 2023 til 2. januar 2024 vil det ikke være mulig å få tinglyst disse dokumentene. Kartverket tar heller ikke imot slike dokumenter i dette tidsrommet. Pga. postgangen bør derfor slike dokumenter være sendt inn til Kartverket i god tid før 29. desember.

Fradelinger av tomter og overføring av areal mellom eiendommer

Saker av denne typen må være matrikkelført innen 15. desember 2023 dersom de skal kunne tinglyses i 2023. Disse sakene lar seg dermed ikke tinglyse etter denne datoen. Kartverket anbefaler imidlertid at disse sakene er mottatt hos Kartverket innen 1. desember.

Sammenslåing av eiendommer, reseksjoneringer, sletting av seksjoner og innløsing av festetomter

Saker av disse kategoriene må være innkommet til Kartverket innen 1. desember 2023 for at de skal kunne bli tinglyst før årsskiftet.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet, konsesjonsforhold

De fleste overskjøtinger, etablering av festetomter og tinglysing av hjemmelserklæringer ved arv og skifte er avhengig av at det foreligger konsesjon eller en bekreftet «Egenerklæring om konsesjonsfrihet…». Disse må være registrert i matrikkelen innen 15. desember 2023. Alternativt må den som skal få ha tinglyst slike dokumenter sende inn egenerklæringen/konsesjonsvedtaket (med originale underskrifter og bekreftelser) til Kartverket sammen med øvrige dokumenter.

I perioden 15. desember til 2. januar vil det heller ikke bli foretatt ajourhold av digitalt grunnkart.

Nye bygninger vil ikke bli registrert i Matrikkelen i dette tidsrommet.