Næringsfondet - Søk om tilskudd til næringsutvikling

To ganger i året deler Senja kommune ut penger fra næringsfondet, den 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår. Pengene prioriteres til bedriftsrettede tiltak, som bidrar til å utvikle arbeidsplasser, til verdiskaping og til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering i Senja kommune.

Søknadsfrister er 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår.

Hva kan penger fra fondet brukes til?

Formålet med næringsfondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Senja kommune.

Tiltak som prioriteres er bedriftsrettede tiltak med mål om å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, i tillegg til næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering. 

Kommuneplanens samfunnsdel og Strategisk næringsplan 2024-2028, legges til grunn for behandling av søknadene til næringsfondet i 2024.

Penger fra næringsfondet kan ikke brukes til:

  • Å dekke ordinære driftskostnader
  • Innskudd av aksjekapital eller lån, samt gjeldssanering
  • Prosjekter og tiltak som allerede er igangsatt eller avsluttet vil ikke bli vurdert
  • Lag og foreninger

Hvilke kriterier gjelder?

Øvre grense for tilskudd fra Senja kommunes næringsfond er 200 000 kroner. Tilskuddet gis for ett år av gangen.

Det samlede tilskuddet fra næringsfondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov og aldri overstige 75 prosent.

For prosjekter med ramme på over 300 000 kroner, anbefales det å søke Innovasjon Norge

Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to, og være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune.

Hvordan søke?

Før du søker bør du sette deg inn i retningslinjene for næringsfondet i Senja kommune, med fullstendig oversikt over kriterier og vilkår.

  • Du finner retningslinjene i tillegg til kommuneplanens samfunnsdel og regional næringsplan for Midt‐Troms i dokumentene nederst på denne siden
  • Søknader til næringsfondet i Senja kommune leveres gjennom det elektroniske søknadssystemet på nettsiden til regionalforvaltning.no. Det gis ikke anledning til å levere inn søknader utenfor det elektroniske søknadssystemet. 

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår.

Formannskapet i Senja kommune er styre for næringsfondet, og avgjør fordeling av pengene.

Viktige informasjonslenker