KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Ny detaljregulering for Gjøvik industriområde (utvidet) - PLAN ID: 201907

Ny detaljregulering for Gjøvik industriområde (utvidet) - PLAN ID: 201907

Utvalg for plan, næring og drift i Tranøy kommune har i møte 13.12.19 fattet vedtak i sak 87/19.

Forslag til detaljregulering Gjøvik industriområde-utvidet med planbeskrivelse og planbestemmelser datert 4.12.19 og plankart datert 11.11.19, og situasjonsplan eksisterende, pågående og framtidig utbygging datert 28.11.19, ROS analyse datert 11.11.19 (Plan ID: Gjøvik industriområde – utvidet -2019-007) legges med dette ut til offentlig ettersyn og planforslaget sendes til høringsinstansene.

Vedtakene er gjort med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-11 for behandling i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-10.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 10. mars 2020

Les dokumentet her: