KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Offentlig ettersyn: Melding om vedtak - Detaljregulering Frovågneset hyttefelt, Plan-ID: 1927201910

Offentlig ettersyn: Melding om vedtak - Detaljregulering Frovågneset hyttefelt, Plan-ID: 1927201910

Utvalg for samfunnsutvikling i Senja kommune har i møte 30.9.2020 fattet følgende enstemmige vedtak i sak 129/2020. 

Forslag til detaljregulering Frovågneset hyttefelt, Plan-ID 1927201910, med planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og illustrasjonsplan datert 8.9.2020 legges ut til offentlig ettersyn og sendes til høringsinstansene. 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av frittliggende fritidsboliger med tilhørende friområde, adkomst og parkering innenfor planområdet. 

Dokumenter

Merknader og uttalelser 

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til alle regulering som er lagt ut til offentlig ettersyn merkes med «plannavn og plan ID» og sendes til e-postadressen: post@senja.kommune.no 

eller per post til: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes. 

Høringsfrist: 2.12. 2020