Offentlig ettersyn: Søknad om endring av akvakulturtillatelse på lokalitet 11433 Finnvika S ved Botnhamn

I henhold til Forskrift om tillatelse for akvakultur av laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) av 22.12.2004 §§ 3 og 8, fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, legges søknad om endring  av akvakulturtillatelse på lokalitet 11433 Finnvika S ved Botnhamn, ut til offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Søker: NRS Farming AS, Markveien 38B, 9510 Alta

Søknaden gjelder: Anleggsinstallasjonen søkes utvidet med to nye bur i anleggsrammas vestlige ende. Anleggskonfigurasjonen endres med dette fra 2x4 til 2x5 bur i rekke.

Størrelse: Lokalitetens maksimalt tillatt biomasse (MTB) reduseres fra 5670 tonn til 4500 tonn.

Anleggstype: Flytende anlegg.

Anleggets midtpunkt, koordinater: Finnvika (Midt punkt i ramme: N bredde 69.30.137/ Ø lengde 17.55.196)

Dokumenter

Merknader

Eventuelle uttalelser/merknader til forskriftene må fremsettes skriftlig innen 15.12.2020 og sendes på:

E-post: post@senja.kommune.no

eller til adresse: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Forespørsler rettes til Senja kommune på telefon: 77 87 10 00, eller e-post: post@senja.kommune.no