Oppgradering og utbygging av vann og avløpsnett Gibostad

Oppgradering og utbygging av vann og avløpsnett Gibostad

Til hjemmelshavere til eiendommene på gnr. 84 Gibostad i Senja kommune (uavhengig av om de blir direkte berørt av utbygging eller ikke)

Bakgrunn

Det foreligger et betydelig vedlikeholdsetterslep på det kommunale VA-nettet på Gibostad. Det er utarbeidet et forprosjekt som har kartlagt behovet og foreslått aktuelle tiltak. Det har vært et særlig fokus på å forbedre avløpshåndteringen. Senja kommune har på denne bakgrunn startet planlegging/prosjektering for utbygging/oppgradering av nytt rense- og utslippsanlegg, pumpestasjoner, nye VA-traseer, utskifting av gamle vannrør og separasjon av overvann og avløpsvann

Aktuelle tiltak vil medføre inngrep i veigrunn og annen privat grunn der det blir nødvendig.  De grunneierne som blir berørt av utbyggingen direkte vil bli nærmere kontaktet i forhold til eksisterende og nye grunneiererklæringer, kartlegging av eksisterende vann- og kloakkanlegg på eiendommen og eventuelle andre hensyn som bør tas.

Tiltak avløp

Eksisterende avløp på Gibostad er i liten grad renset før det slippes ut i sjø. Kravet til rensing er såkalt primærrensning/siling. Det vil bli etablert renseanlegg (slamavskiller) i området ved det gamle Felleskjøpet, og utslippet fra dette vil bli ført i egen ledning til sjøen på nødvendig dybde like sør for dagens kai. All kloakk på Gibostad vil så langt det lar seg gjøre bli pumpet til dette renseanlegget.

Tiltak vannforsyning

Vannledningsnettet består delvis av jernrør fra ca. 1960 som er moden for utskifting slik at forsyningskapasiteten kan sikres og styrkes i forhold til dagens og fremtidige behov. Arbeidet vil bli samordnet med etablering/fornying av avløpsnettet ved bruk av samme grøftetrasé der det er naturlig.

Tiltak overvann

Overvann fra gatesluker og taknedløp går i dag i stor grad inn på avløpsnettet. Det er en målsetting om å separere dette vannet til eget overvannsnett slik at renseanlegget for avløp fungerer godt også i nedbørs- og smelteperioder.

Framdrift

Det planlegges med tanke på utbygging i to eller tre byggetrinn. 1. byggetrinn vil for det meste bestå av å avskjære eksisterende kloakkutslipp til sjøen for pumping til renseanlegg.

Det er en målsetting om å komme i gang med anleggsarbeidet i løpet av sommer/ høst 2022.

Spørsmål og innspill angående utbyggingen kan rettes til prosjektleder Fred Inge Fredriksen på e-post: fred.inge.fredriksen@senja.kommune.no