Plan for forebygging atferdsvansker og omsorgssvikt - Høringsfrist 18. juni

Senja kommune vektlegger barn og unges oppvekst. Alle skal få muligheten til å bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som angår barn.

Kommunens forebyggende innsats i de forskjellige tjenestene er forankret i forskjellige lovverk, som for eksempel:

  • Opplæringsloven
  • Barnevernloven
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Sosialtjenesteloven
  • Barnehageloven
  • Psykisk helsevernloven
  • Folkehelseloven

Plan for forebygging omsorgssvikt og atferdsvansker, bør inngå som en del av en større, helhetlig oppvekstplan.

Tar imot innspill

Senja kommune tar gjerne imot innspill på Plan for forebygging atferdsvansker og omsorgssvikt.

Innspill tas imot fram til 18. juni, og sendes til kommunepsykolog Lone Marie Rochmann, e-post lone.marie.rochmann@senja.kommune.no.

Plandokumenter