Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

Planvedtak - detaljregulering Skarvestein kafe, planID 202101

Planvedtak - detaljregulering Skarvestein kafe, planID 202101

Senja kommunestyre har i sak 201/2021, den 16.12.21 fattet følgende vedtak:

Senja kommunestyre vedtar detaljregulering for Skarvestein kafe, planID 2021 01, med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og plankart sist rev. 30.11.2021.

Deler av reguleringsplan planID 105 og planID 215 som inngår i ny detaljreguleringsplan planID 2021 01 oppheves.

Planvedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. Klagen merkes med «plannavn, saks nr./vår ref.» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

K-sak 201/2021 er tilgjengelig på kommunens nettside under politisk møtekalender.

PID_202101_Planbeskrivelse_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 3 MB)

PID_202101_planbestemmelser_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 160 kB)

PID_202101_Plankart_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 941 kB)