Planvedtak - detaljregulering Skarvestein kafe, planID 202101

Senja kommunestyre har i sak 201/2021, den 16.12.21 fattet følgende vedtak:

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Senja kommunestyre vedtar detaljregulering for Skarvestein kafe, planID 2021 01, med tilhørende planbeskrivelse, bestemmelser og plankart sist rev. 30.11.2021.

Deler av reguleringsplan planID 105 og planID 215 som inngår i ny detaljreguleringsplan planID 2021 01 oppheves.

Planvedtakene er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år.

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker. Klagen merkes med «plannavn, saks nr./vår ref.» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes

K-sak 201/2021 er tilgjengelig på kommunens nettside under politisk møtekalender.

PID_202101_Planbeskrivelse_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 3 MB)

PID_202101_planbestemmelser_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 160 kB)

PID_202101_Plankart_detaljregulering Skarvesteinkafe (PDF, 941 kB)