KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Revisjon av kommunal forskrift om skuterkjøring i Senja kommune

Revisjon av kommunal forskrift om skuterkjøring i Senja kommune

I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a vedtok Lenvik utvalg for miljø og forvaltning i sak 131/19 den 19.12.2019 at forslag til revidert lokal forskrift for snøskuterløyper med kart over løyper og beskrivelse av plan- og forskriftprosessen legges ut til offentlig ettersyn og høring jf. reglene i plan- og bygningsloven § 11-14.

Klikk for stort bildeKart over skuterløyperFormålet med revisjonen er å utvide tilbudet for bruken av skuter til rekreasjonskjøring. Det ses blant annet på mulighetene for å etablere et krysningspunkt over fylkesvei 266 i Sollidalen slik at det kan etableres en sammenhengende trasé med avstikkere fra startpunktet på Tennskjær og nedover til Nord-norsk trafikksenter.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn og/eller forskriftsnavn» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1.03.2020