Senja kommune

Revisjon av kommunal forskrift om skuterkjøring i Senja kommune

Revisjon av kommunal forskrift om skuterkjøring i Senja kommune

I medhold av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a vedtok Lenvik utvalg for miljø og forvaltning i sak 131/19 den 19.12.2019 at forslag til revidert lokal forskrift for snøskuterløyper med kart over løyper og beskrivelse av plan- og forskriftprosessen legges ut til offentlig ettersyn og høring jf. reglene i plan- og bygningsloven § 11-14.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kart over skuterløyperFormålet med revisjonen er å utvide tilbudet for bruken av skuter til rekreasjonskjøring. Det ses blant annet på mulighetene for å etablere et krysningspunkt over fylkesvei 266 i Sollidalen slik at det kan etableres en sammenhengende trasé med avstikkere fra startpunktet på Tennskjær og nedover til Nord-norsk trafikksenter.

Eventuelle høringsmerknader og uttalelser til offentlig ettersyn merkes med «plannavn og/eller forskriftsnavn» og sendes til post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist: 1.03.2020