Samarbeider om barnevern

Fra 1. oktober inngår Sørreisa og Senja vertskommunesamarbeid om barnevern.

Senja barneverntjeneste ønsker Sørreisa velkommen til vertskommunesamarbeid. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Et vertskommunesamarbeid innebærer at en enhet administrativt organiseres i samarbeid, men at hver enkelt kommune likevel har et klart ansvar og eierskap til tjenesten.

Navn på den nye enheten er Barneverntjenesten i Senja-Sørreisa, og ledes av barnevernleder Inger Slettum Olsen.

Barn skal ha det trygt og godt

- Vi ser fram til å ønske Sørreisa velkommen, sier Inger Slettum Olsen, barnevernleder i Senja.

Samtidig er vi i Senja nye bekjentskapet for både barn, familiene deres og øvrige instanser rundt barnet i Sørreisa, sier Slettum Olsen. Det blir derfor viktig for oss å møtes og bli kjent.

- Etter hvert som vi blir kjent med barna og familiene deres, vil vi ta direkte kontakt med skoler, barnehager, helsykepleier og andre i Sørreisa, sier hun.

Samtidig ber hun om forståelse for at direkte kontaktetablering og oppfølging av barnevernssaker vil ha førsteprioritet nå, og at barnevernet kommer til å ta kontakt så snart de kan.

Vår førsteprioritet er at barn skal ha det trygt og godt, påpeker hun.

Fokus på forebygging og tilstedeværelse

Den nye enheten består av 24,5 årsverk og vil være administrativt lokalisert med kontorsted i Kvistad senter, Finnsnes. Ved etablering av vertskommunesamarbeidet tilføres barnevernet fire årsverk.

Ansatte vil ha hjemmebesøk, barnesamtaler og møter med samarbeidspartnere der barnet bor i barnets nærmiljø.

- Tjenesten er organisert i fire avdelinger, hvor hver avdeling har sitt spesialiserte fagfelt. Innen kort tid vil hver avdeling ledes faglig av en fagansvarlig, forteller Inger Slettum Olsen.

Barneverntjenesten i Senja har over mange år jobbet systematisk og målrettet for å gi barn, unge og deres familier den hjelpen de har behov for, fra barneverntjenenesten.

Barneverntjenesten i Senja-Sørreisa ledes av barnevernleder Inger Slettum Olsen.

- Vi har også som mål å jobbe nær barnet og i barnets nærmiljø, noe som gjør at vi ofte er i de ulike delene av kommunene, sier hun.

Barnevernet har stort fokus på forebygging, det vil si å komme inn tidligst mulig og på lavest mulig nivå for å hjelpe barn og familiene deres.

- Derfor ønsker vi å møte alle skoler, barnehager og helsesykepleietjenester jevnlig, hvor vi informerer om barneverntjenesten, om meldeplikt og den rollen barneverntjenesten har i å gi råd og veiledning og anonyme drøftinger til samarbeidspartnere, barn og familiene deres.

Viktige milepæler i prosessen

  • Desember 2022: Sørreisa kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med Senja kommune ift mulig vertskommunesamarbeid gjeldende barnevern.
  • Juni 2023: Kommunestyrene i Senja og Sørreisa vedtar vertskommunesamarbeid om barnevern.
  • 1. oktober 2023: Barneverntjenesten Senja-Sørreisa etableres.
  • Oktober 2023: Alle aktive klienter i Sørreisa blir kontaktet av den nye barneverntjenesten.
  • Innen utgangen av 4. kvartal skal systemer og rutiner for godt samarbeid mellom instansene rundt barnet, være på plass.