Søk om midler til utvikling fra Næringsfondet - Frist 1. oktober

To ganger i året deler Senja kommune ut penger fra næringsfondet. Pengene prioriteres til bedriftsrettede tiltak som bidrar til å utvikle arbeidsplasser, økt bolyst og blilyst, attraktivitet og rekruttering i Senja kommune.

Søknadsfristene er 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår.

Hva kan penger fra fondet brukes til?

Formålet med næringsfondet er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Senja kommune.

Tiltak som prioriteres er bedriftsrettede tiltak med mål om å utvikle arbeidsplasser og bidra til verdiskaping, i tillegg til næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering. 

Kommuneplanens samfunnsdel og Regional næringsplan for Midt‐Troms 2018‐2022 (PDF, 2 MB), med satsingsområdene forsvar, sjømat, reiseliv, kompetanse, omdømme og rekruttering som strategiske innsatsfaktorer, legges til grunn for behandling av søknadene til næringsfondet i 2023.

Penger fra næringsfondet kan ikke brukes til:

  • Å dekke ordinære driftskostnader
  • Innskudd av aksjekapital eller lån, samt gjeldssanering
  • Prosjekter og tiltak som allerede er igangsatt eller avsluttet vil ikke bli vurdert
  • Lag og foreninger

Nye næringsplaner kommer

Den nye Strategisk næringsplan for Senja kommune 2023-2028 og Regional næringsplan for Midt‐Troms 2024-2028 blir politisk besluttet i løpet av 4. kvartal 2023, og gjelder for neste tildelingsperioden i 2024.

Hvilke kriterier gjelder?

Øvre grense for tilskudd fra Senja kommunes næringsfond er 200 000 kroner. Tilskuddet gis for ett år av gangen.

Det samlede tilskuddet fra næringsfondet, skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov og aldri overstige 75 prosent.

For prosjekter med ramme på over 300 000 kroner, anbefales det å søke Innovasjon Norge

Søker må selv bidra med egne midler, egeninnsats, eller en kombinasjon av disse to, og være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret med adresse i Senja kommune.

Hvordan søke?

Før du søker bør du sette deg inn i retningslinjene for næringsfondet i Senja kommune, med fullstendig oversikt over kriterier og vilkår.

  • Du finner retningslinjene i tillegg til kommuneplanens samfunnsdel og regional næringsplan for Midt‐Troms i dokumentene nederst på denne siden
  • Søknader til næringsfondet i Senja kommune leveres gjennom det elektroniske søknadssystemet på nettsiden til regionalforvaltning.no. Det gis ikke anledning til å levere inn søknader utenfor det elektroniske søknadssystemet. 

Søknadsfrister

Søknadsfristene er 1. april for første halvår og 1. oktober for andre halvår.

Formannskapet i Senja kommune er styre for næringsfondet, og avgjør fordeling av pengene.

Viktige informasjonslenker