Søk om tilskudd til aktivitetsmidler for brukere av helse- og omsorgstjenester

Søk om tilskudd til aktivitetsmidler for brukere av helse- og omsorgstjenester

Senja kommune har for 2022 satt av 50 000 kroner som stimuleringsmidler, for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende brukere av helse- og omsorgstjenestene våre. Søknadsfrist er 14. mars.

Slike aktivitetstilbud kan være:

  • Sosiale sammenkomster med aktiviteter
  • Ulike turer
  • Turgåing med beboere
  • Dekke hente/ bringe

Det forventes at deltakere på de ulike arrangementer selv dekker egne utgifter til mat, billetter til forestillinger, reiseutgifter og lignende.

Rapportering av tildelte tilskudd

Rapport for bruk av tildelte tilskudd 2021 må være levert, før ny søknad vil bli behandlet.

Ubrukte midler kan søkes overført til påfølgende år. Midler som ikke er brukt inne 2 år, skal betales tilbake. Frist for rapportering er 15. januar 2023.

Hvem kan søke

Midlene kan søkes av frivillige lag og foreninger i Senja kommune. Søknad om aktivitetsmidler må omhandle plan for aktivitetstilbudet, og det må oppgis hvem som skal være ansvarlig for tilbudet.

Søknad - Innhold, frist og kontaktinfo

  1. Navn på økonomisk ansvarlig
  2. Søknadsbeløp
  3. Post- og e-postadresse, telefonnummer
  4. Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til
  5. Beskrivelse av aktivitet/tiltak.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert.

Søknadsfrist er 14. mars 2022. 

Søknaden sendes til: post@senja.kommune.no. Merk søknaden "Aktivitetsmidler brukere av helse- og omsorgstjenesten".


Har du spørsmål angående søknaden, ta gjerne kontakt med helsefaglig rådgiver, Hanne Ness Eidsvik, på telefon 47 48 75 77 eller epost hanne.ness.eidsvik@senja.kommune.no