Søk om tilskudd til aktivitetstilbud innen helse og omsorg

Senja kommune har for 2024 satt av 50 000 kroner som stimuleringsmidler, for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende brukere av helse- og omsorgstjenestene våre.  Frist for å søke er 8. mars.

Slike aktivitetstilbud kan være:

  • Sosiale sammenkomster med aktiviteter
  • Ulike turer
  • Turgåing med beboere
  • Dekke hente/bringe

Det forventes at deltakere på de ulike arrangementer selv dekker egne utgifter til mat, billetter til forestillinger, reiseutgifter og lignende.

Rapportering av tildelte tilskudd

Rapport for bruk av tildelte tilskudd 2023 må være levert, før ny søknad vil bli behandlet.

Ubrukte midler kan søkes overført til påfølgende år. Midler som ikke er brukt innen 2 år, må betales tilbake. 

Frist for rapportering av tilskudd for 2024 er 15. januar 2025.

Hvem kan søke

Midlene kan søkes av frivillige lag og foreninger i Senja kommune.

Søknad om aktivitetsmidler må omhandle plan for aktivitetstilbudet og hvem som skal være ansvarlig for tilbudet.

Søknadskriterier og frist

  1. Navn på økonomisk ansvarlig
  2. Søknadsbeløp
  3. Post- og e-postadresse, telefonnummer
  4. Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til
  5. Beskrivelse av aktivitet/tiltak.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert. 

 Her finner du søknadsskjema (DOCX, 196 kB), og søknadsfristen er 8. mars 2024.

Kontaktinformasjon