Sykepleiere i team fungerer godt

- Vi har sett på hvordan vi kan organisere oss annerledes og disponere sykepleiernes fagkompetanse på riktig nivå og ut fra pasientenes behov, sier Sonja Rose Brattli, erfaren sykepleier og avdelingsleder for omsorgssenteret ved Finnsnes sykehjem.

- Bakteppet er at vi står overfor rekrutterings-, kompetanse- og kvalitetsutfordringer, en økende eldre befolkning, flere eldre og yngre med sammensatte behov og oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten, forteller Kathrine Arnesen, virksomhetsleder for sykehjem i Senja kommune. 

Det er mangel på sykepleiere på enkelte sykehjem og vanskelig å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger, konstaterer hun.

Kompetansen brukes på rett nivå

Som flere kommuner i Norge, fikk ikke Finnsnes sykehjem på plass de ferievikarene de trengte i sommer.

- Vi har derfor det siste halvåret prøvd ut sykepleiere i team, og har nylig evaluert hvordan ordningen har fungert, sier Sonja Rose Brattli, avdelingsleder for omsorgssenteret ved Finnsnes sykehjem.

Tilbakemeldingene på ordningen med sykepleiere i team er at den fungerer godt på flere områder, både for pasientene og ansatte uavhengig av profesjon, slår hun fast.

Pasientene blir tryggere og kvaliteten på tjenestene forbedres.

Kari H. Slaattelid Fra venstre, Nina Rydningen, fagansvarlig og sykepleier, Kathrine Arnesen, virksomhetsleder sykehjem, Sonja Rose Brattli, avdelingsleder og sykepleier, Martha Andreassen, sykepleier og Inger Elise Nordli, hjelpepleier. 

Sykepleiere i team betyr å trekke sykepleierne ut av grunnbemanningen og ha de på topp, slik at de kan ivareta de sykepleierfaglige oppgavene i det daglige, og helsefagarbeiderne og assistentene har oppgaver som er tilrettelagt for dem, forklarer avdelingslederen. 

- Det vil si at kompetansen brukes på rett nivå, sier Sonja Rose Brattli. 

Reduserer belastning og stress 

- Sykepleieroppgavene på huset fordeles mellom flere, og er mindre belastende enn å gå på topp med ansvar, sier Nina Rydningen, fagansvarlig og sykepleier.

Ordningen gir mindre dårlig samvittighet overfor de som blir igjen i avdelingen, når jeg må forlate, og reduserer risiko for feil, poengterer hun. 

- Evalueringen ved Finnsnes sykehjem viser blant annet at sykepleierne opplever mindre belasting og mindre stress, når de har teamet i bakhånd, sier Rydningen.

Vi får gjort oppgavene våre slik at vi ikke blir hengende etter, supplerer Marthe Andreassen, sykepleier.

Ordningen gir en ro i avdelingen, bedre tid til pasientene og sykepleieroppgaver. Det vil si vi får fokusert på oppgavene på en annen måte, sier hun, og fortsetter

  • Alle sykepleieroppgavene blir utført og bedre flyt
  • Gir bedre faglig utvikling og forsvarlig drift
  • Mer trivelig kollegastøtte
  • Terskel får å spørre om hjelp blir mindre
  • Mindre stress for sykepleier tilbake i avdelingen. Eks. ikke sykemeldinger blant sykepleierne i sommer
  • Det går ikke ut over de andre når sykepleier har ansvar eller må gjøre sykepleier oppgaver 

Lavere terskel for å ta kontakt

- Faglige vurderinger rundt pasientbehandling kan drøftes i teamet og tilsyn kan utføres sammen, forteller Martha Andreassen.

Som sykepleier har vi mange spennende oppgaver og har mulighet til å dele og ta imot erfaringer med utfordrende pasienter, påpeker hun.

Ordningen med sykepleiere i team er lærerik på en positiv måte og gir gode faglige diskusjoner, som for eksempel medisinbruk og etiske utfordringer.

Sonja Rose Brattli

- Det kan oppstå en del misforståelser på grunn av forskjellige rutiner i hver avdeling, men det går det an å gjøre noe med, sier Inger-Elise Nordli, som er hjelpepleier ved Finnsnes sykehjem.

Terskelen er uansett nå lavere for å ta kontakt med sykepleier i teamet, enn når de er på ordinær vakt i sin bogruppe, konstaterer hun.

Flere erfaringspunkter det siste halve året: 

  • Unngå å flytte folk ut av team på kort varsel, men det er greit å rullere litt på team/ikke team
  • Kan bli bedre fordeling av arbeidsoppgaver mellom sykepleiere i team og sykepleiere/vernepleiere i avdelingen
  • Teamet bør ha fast midtrapport, for å oppdatere hverandre
  • Bruke mer tid på faglig oppdatering av øvrig personal og faglige diskusjoner på tvers av profesjoner

Ønsker å videreføre ordningen 

Ansatte ved Finnsnes sykehjem mener de gjennom ordningen får bedre tid til å sette seg inn i pasientsituasjoner, diskutere og evaluere tiltak og erfaringer, og gjennom teamet har de også god erfaring i form av kollegastøtte og sosialt. 

- Ut fra evalueringsresultatet etter prøveperioden, har vi et ønske om å fortsette med sykepleiere i team, sier Sonja Rose Brattli, avdelingsleder for omsorgssenteret ved Finnsnes sykehjem.

Sykepleiere i team gjør pasientene tryggere og gir bedre kvalitet på tjenestene, betyr en mindre arbeidsbelastende og stresset hverdag for helsepersonellet uavhengig av profesjon og legger grunnlag for et enda bedre samarbeid, oppsummerer avdelingslederen.