Tilsyn av private avløpsanlegg i spredt bebyggelse

I år starter Senja kommune opp med tilsynsarbeid på private avløpsanlegg. Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for å følge med på om avløp fra privatboliger er i samsvar med lovverket.

-Dette har vært et forsømt område fra vår side, men nå tar vi tak, forteller Hege Vigstad, kommunalsjef Samfunnsutvikling, Senja kommune.

Gebyret som du vil finne på faktura for kommunale gebyr i mai, er beregnet ut fra selvkostprinsippet og skal gå til dekning av kommunens utgifter med tilsyn.

Om bygg på eiendommen din har innlagt vann og ikke er tilknyttet offentlig avløp, vil du fra 2024 betale et årlig kontrollgebyr på kr 600. Har du ikke innlagt vann, eller er koblet til offentlig avløp, skal du ikke betale.

-Tilsynsgebyret har gitt oss mulighet til å rekruttere to nye stillinger, som skal jobbe med tilsyn på heltid, sier Hege Vigstad.

Kommunalsjef for samfunnsutvikling, Hege Vigstad

Vil gi veiledning

Senja kommunestyre vedtok en tilsynsplan for opprydding av private avløp i 2023, og fra 1. januar i år ble tilsynsgebyr for private avløp innført.

Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for å følge med på om avløp fra privatboliger er i samsvar med lovverket.

-Vi håper innbyggerne vil ta godt imot tilsynet, som skal bidra til at vi får en renere kommune, sier Hege Vigstad.

Etter hvert vil vi avholde informasjonsmøter og gi veiledning, om hvilke krav lovverket stiller til avløpsanlegg. Kravene vil variere alt etter hvor avløpsanlegget er lokalisert i kommunen, sier Tonje Engevik Eriksen, miljørådgiver i Senja kommune.   

Senja kommunes hjemmeside vil også oppdateres med informasjon om både framdrift i tilsynet, hvilke krav som stilles til anlegg og hvordan du kan søke om endringer, sier hun. 

  

Forbedrer vannkvaliteten

Hovedregelen er ganske enkel – alle eiendommer med innlagt vann skal også ha godkjent avløp, og da kan du også bli kontrollert.

-Vi vet at det er varierende kvalitet på private avløpsanlegg i kommunen, sier Tonje Engevik Eriksen, som har jobbet med avløpssaker i flere år. Det er alt fra moderne minirenseanlegg til de som slipper avløpsvannet urenset ut i naturen.

Hun er glad for at kommunen for alvor nå tar tak i denne oppgaven og starter opp et regelmessig tilsyn.

-Ved å gjennomføre tilsyn gir det oss mulighet til å redusere forurensningen og forbedre vannkvaliteten i kommunen, påpeker miljørådgiveren. Avløp som ikke har rensing eller hvor rensingen ikke fungerer, bidrar til å redusere vannkvaliteten i vannforekomstene våre.

Urenset utslipp kan føre til spredning av sykdom, luktproblemer og oppblomstring av alger.

I tillegg er urenset avløp en av hovedkildene til marin plastforurensning i våre områder.

Fra venstre: Alex Lydersen, Tonje Engevik Eriksen, Hans Kristian Bårdslett

Følger opp med fysiske kontroller

Målet med tilsynet er at alle eiendommer med innlagt vann skal ha godkjente renseløsninger.

-Det vil nok komme til å ta noe tid før vi er der. Men vi prioriterer de områdene hvor det er mange anlegg eller spesielt sårbare resipienter, det vil si elver, vann, fjord eller andre områder som tar imot utslipp, sier Hege Vigstad. 

Tilsynet vil typisk starte med dokumentkontroll med gjennomgang av utslippstillatelse, servicerapporter og tømmerapporter.

-Huseier må også forvente å bli bedt om å fylle ut egenopplysninger om sitt avløpsanlegg, og til slutt vil det også være fysiske kontroller der vi kommer ut for å se på anlegget, forteller Alex Lydersen, som skal gjennomføre tilsynet sammen med Hans Kristian Bårdslett.

Om kontrollen avdekker avvik på anlegget, kan kommunen gi pålegg om utbedring.

Vi har forståelse for at slike pålegg kan medføre store kostnader, og at det nødvendigvis ikke kan gjøres «over natta», sier Lydersen. Vi legger derfor opp til at du kan få opptil 18 måneder til å sluttføre store utbedringer. 

-Men i akutte tilfeller må vi kanskje kreve kortere oppryddingstid. Eldre anlegg som ikke har utslippstillatelse, kan også bli pålagt å søke om utslippstillatelse, forklarer han.

Fra venstre: Hans Kristian Bårdslett, Tonje Engevik Eriksen, Hege Vigstad og Alex Lydersen

Over 3 500 private avløp

Det er litt av en jobb kommunen skal i gang med. Over 3 500 private avløp er registrert i kommunen.

-Hvor mange avløp som ikke er registrert, vet vi ikke sikkert per i dag, forteller Tonje Engevik Eriksen, miljørådgiver, Senja kommune.

Gebyret betales årlig selv om kommunen ikke besøker anlegget ditt hvert år.

Tilsynsfrekvensen vil være hvert 6. år, men ved avvik kan det bli oppfølgingsbesøk for å kontrollere at utbedringer er utført.

Enkelte typer anlegg – eksempelvis minirenseanlegg – må ha en egen serviceavtale fra leverandør.  Servicepersonell er spesialister på sine spesifikke anlegg, og kommunens tilsyn erstatter ikke denne funksjonen.

Kontaktpersoner

  • Hege Vigstad, kommunalsjef Samfunnsutvikling, Senja kommune
    Mobil 45 51 64 59
  • Tonje Engevik Eriksen, miljørådgiver, Landbruk og miljø, Senja kommune
    Mobil 907 42619