Utbygging av infrastruktur for Ersfjordstranda friluftslivsområde

Ersfjordstranda er et statlig sikret friluftslivsområde i Senja, som har opplevd en meget stor økning i antall besøkende de senere år. Denne utviklingen forventes å fortsette i takt med økende turisttrafikk til Senja.

Utsnitt av områdeplan for utbyggingsområdet, som viser etablering av stoppelomme med midlertidig toalett og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Østengen & Bergo.

Prosjektets navn

  • Ersfjordstranda friluftslivsområde – utbygging infrastruktur
  • Prosjektleder og kontakt: Cato Fredriksen, prosjektleder Stab samfunnsutvikling, Senja kommune

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det har lenge vært arbeidet for å øke kapasiteten på servicetilbudet, med nytt servicebygg som skal inneholde kiosk og flere toaletter samt utvidelse av parkeringsplasser.

Kommunestyret har nå vedtatt å gjennomføre tiltak i to utbyggingsfaser:

Fase 1

Etablering av avløpsanlegg (pumpestasjon og ledningsnett til eksisterende nett), prefabrikkert toalettbygg, stoppelomme ved fylkesvei og utbygging av større parkeringskapasitet.

Fase 2

Bygging av permanent servicebygg

Mandat

Kommunestyret har i sak 38/2022 den 05.05.22 vedtatt at det iverksettes utbygging av servicefasiliteter på Ersfjordstrada beskrevet som fase 1, med utbyggingsramme på kr. 8.4 mill. ekskl. mva.

Mål

Mål for tiltaket ved Ersfjordstranda friluftslivsområde, er å tilrettelegge for bedre kapasitet for parkering og toalettfasiliteter, øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for bedre universell utforming.

Viktige tiltak for måloppnåelse, er å bedre parkeringskapasiteten for å unngå parkering langs fylkesveien ovenfor stranda.

Det er også behov for å få satt ned farten på fylkesveien. Dette er sentrale momenter for en bedring av trafikksikkerheten i området.

Varighet for prosjektet

Det er har tatt mye lengre tid å få på plass nødvendig grunnerverv, enn opprinnelig beregnet. 

Videre har Nasjonal turistvei kommet på banen og vil fremskynde bygging av permanent servicebygning til 2025. 

Prosjektperioden vil ut fra dette bli forlenget til minst ut 2025.

Kostnader

I gjeldende økonomiplan er det satt av 24 mill. kr totalt til dette prosjektet basert på anslåtte kostnader for ny servicebygning og infrastruktur. En vesentlig del av finansieringen er statlige tilskudd og momskompensasjon. 

Prosjektet finansieres med tilskudd og låneopptak. Det legges til rette for avgiftsparkering, som vil bidra til å finansiere videre utbygging og drift av anlegget.

Status

  • Grunnerverv er avklart per 2024. 
  • Nasjonal turistvei er i gang med å lage et forprosjekt for en permanent servicebygning plassert ved molorota. 
  • Forprosjektet vil kunne foreligge vår 2024. Det må deretter legges fram til kommunestyret med tanke på endelig godkjenning av ny økonomisk ramme.
  • Tidligst mulig oppstart av grunnarbeider for avløpsanlegg og parkering vil derfor ikke komme i gang før ut på høsten 2024. 

Nyttige informasjonslenker