Utbygging av infrastruktur for Ersfjordstranda friluftslivsområde

Ersfjordstranda er et statlig sikret friluftslivsområde i Senja, som har opplevd en meget stor økning i antall besøkende de senere år. Denne utviklingen forventes å fortsette i takt med økende turisttrafikk til Senja.

Prosjektets navn

Ersfjordstranda friluftslivsområde – utbygging infrastruktur

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det har lenge vært arbeidet for å øke kapasiteten på servicetilbudet, med nytt servicebygg som skal inneholde kiosk og flere toaletter samt utvidelse av parkeringsplasser.

Kommunestyret har nå vedtatt å gjennomføre tiltak i to utbyggingsfaser:

Fase 1

Etablering av avløpsanlegg (pumpestasjon og ledningsnett til eksisterende nett), prefabrikkert toalettbygg, stoppelomme ved fylkesvei og utbygging av større parkeringskapasitet.

Fase 2

Bygging av permanent servicebygg

Mandat

Kommunestyret har i sak 38/2022 den 05.05.22 vedtatt at det iverksettes utbygging av servicefasiliteter på Ersfjordstrada beskrevet som fase 1, med utbyggingsramme på kr. 8.4 mill. ekskl. mva.

Mål

Mål for tiltaket ved Ersfjordstranda friluftslivsområde, er å tilrettelegge for bedre kapasitet for parkering og toalettfasiliteter, øke trafikksikkerheten og tilrettelegge for bedre universell utforming.

Viktige tiltak for måloppnåelse, er å bedre parkeringskapasiteten for å unngå parkering langs fylkesveien ovenfor stranda.

Det er også behov for å få satt ned farten på fylkesveien. Dette er sentrale momenter for en bedring av trafikksikkerheten i området.

Varighet for prosjektet

Det arbeides for at grunnerverv kan komme i orden så snart som mulig, slik at anbudskonkurranse kan sendes ut ved årsskiftet. Oppstart av anleggsarbeider forutsetter at området kan ferdigstilles før turistsesongen starter, det vil si innen mai-juni 2023.

Kostnader

Prosjektet finansieres med tilskudd og låneopptak. Beregnet kostnadsramme er på kr. 8,4 mill. Det legges til rette for avgiftsparkering som vil bidra til å finansiere videre utbygging og drift av anlegget.

Status

Det er igangsatt arbeid med grunnerverv for det aktuelle tomteområdet. Dette har imidlertid tatt lengre tid og skapt større utfordringer enn forutsatt.

Dermed blir det ikke mulig å starte opp anleggsarbeider i 2023. Dette vil tidligst kunne starte vinter/vår 2024, dersom grunnervervet er på plass.

Kommunen fortsetter dialogen med grunneierne i håp om å komme i mål med alle avtaler.

Det er foretatt prosjektering og utarbeidet konkurransegrunnlag for anbudskonkurranse, for gjennomføring av første del av tiltaket.

Utbygging av nytt servicebygg vil bli besluttet senere.

Gode innspill på folkemøte om Ersfjordstranda friluftslivsområde - Senja kommune

Utsnitt av områdeplan for utbyggingsområdet, som viser etablering av stoppelomme med midlertidig toalett og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Østengen & Bergo.