Uten boliger, ingen arbeidskraft

Senja kan bli pilotkommune i Norge for økt boligbygging i distriktene.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- I disse dager forventer vi en positiv avklaring fra Husbanken på søknaden vår om prosjektmidler, slik at vi kan gjennomføre pilot Senja med mål om økt boligbygging i distriktene, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Senja kommune satte søkelys på utfordringene i september 2022 gjennom en boligdag, sammen med Husbanken, privat banknæring og lokale entreprenører.

Målet da var å få fokus på behovet for mer boligbygging i hele kommunen.

I forkant hadde kommunen gjennomført en analyse som viste, at fram mot 2025 blir det behov for å dekke 1 000 nye arbeidsplasser.

Her fra Boligdagen høsten 2022, hvor Hogne Eidissen, rådmann i Senja kommune informerer om hvordan kommunen kan tilrettelegge for boligbygging. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Sparebank1 Nord-Norge fulgte opp og inviterte til et rundebordsmøte senere samme høst, med kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik, Senja kommune, Statsforvalteren og Husbanken.

Inviterer innbyggere og entreprenører

Vi gjennomfører folkemøter 6. juni på Gibostad og 7. juni på Sazza sammen med Husbanken og Sparebank1 Nord-Norge, hvor vi ønsker å få dialog og informere om mulighetene for Startlån, hva Husbanken kan bidra med, hva som må til for å finansiere boligbygging i distriktet og svare på spørsmål fra innbyggerne, sier Tom-Rune Eliseussen. 

Fv. Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune og Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank1 Nord-Norge. Foto: Sparebank1 Nord-Norge.

- Og sammen inviterer vi til et høyaktuelt lunsjmøte for entreprenører 7. juni i Kunnskapsparken på Finnsnes, sier Siri Lund, banksjef i Midt-Troms, Sparebank 1 Nord-Norge.

Påmelding gjøres innen 5. juni til rss@snn.no

Da vil entreprenørene som melder seg på, høre mer om det nye bygningsenergidirektivet og de nye støtteordningene fra Husbanken, forteller hun.

Innen den tid håper vi på en endelig avklaring hos ledelsen i Husbanken, sier Tom-Rune Eliseussen, ordfører i Senja kommune.

Trenger nye virkemidler

Pilot Senja har som mål at virkemidlene som utvikles og testes i prosjektet, kan innrulleres som nye statlige virkemidler på nasjonalt nivå.

Det er tre nye virkemidler vi ønsker å utvikle og teste, for å øke boligbyggingen:

  • Entreprenørgaranti som skal gi reduksjon av likviditetsproblemer/betjeningsevne for utviklere av flerboligprosjekter i distrikter med lange omsetningstider.
  • Tapsgaranti som skal gi reduksjon av tapsrisiko for husholdninger ved oppføring av ny bolig i en distriktskommune.
  • Prøvebo, som er en leie-for-eie ordning i distriktskommuner som er avhengig av høy arbeidspendling i perioder.

- Både juridiske og praktiske konsekvenser skal avdekkes og alle tre virkemidlene skal testes på faktiske boligprosjekter, forteller ordføreren.

Tilskuddet fra Husbanken vil primært gå til prosjektledelse og tilskudd til etablering, men også til å avholde folkemøter, boligmesse og kartlegging, sier han.

Deltakere på Boligdagen i september 2022, i regi av Formannskapet i Senja kommune.

Tilskudd til etablering er tenkt til de som bygger nytt eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsplanområde i prosjektperioden.

Slik ønsker kommunen å spisse satsingen slik at hjelpen kommer der den trengs.

Uten boliger – ingen arbeidskraft

- Nord-Norge har potensial for vesentlig verdiskapning. Naturbaserte næringer og store forekomster av alt fra fisk til mineraler, tilsier at verdiskapningen kan fortsette nærmest inn i evigheten – om det forvaltes bærekraftig, sier Siri Lund.

På den annen side har Nord-Norge også utfordringer. Først og fremst handler dette om å tiltrekke seg nok arbeidskraft. Dette er særlig en utfordring i distriktene, og det er nettopp i distriktene mye av verdiskapingen vil finne sted, legger hun til.

En av de store flaskehalsene er tilgangen på boliger.

- Kan vi ikke tilby boliger, er det umulig å tiltrekke seg folk. Derfor må det offentlige Nord-Norge og det private næringslivet i landsdelen, arbeide for å finne løsninger på nettopp denne flaskehalsen, mener Siri Lund.

Pilot Senja er et godt bidrag til nettopp dette og derfor bidrar vi både med personer og kunnskap inn i dette spennende prosjektet, poengterer banksjefen i Sparebank1 Nord-Norge.

Yngvar Smetana Svensen i Senja kommune informerer på Boligdagen i fjor høst, om Senja boligkontor og mulighetene for startlån.

- Vi trenger nye virkemidler for å opprettholde bosetning i hele landet, sier Tom-Rune Eliseussen.

Dette har stor økonomisk, geopolitisk og sikkerhetsmessig betydning.

Dersom prosjektet lykkes, vil virkemidlene bli presentert på ulike webinarer og etter hvert bli en del av virkemidlene til Husbanken, sier han.

Ønsker å øke etableringstilskuddet

Den 22. juni skal kommunestyret behandle vedtak om oppstart av prosjektet Pilot Senja, for å utvikle og teste nye ordninger som skal stimulere til mer boligbygging i distriktene.

  • Prosjektet har en varighet fram til 15.10.2024.
  • Målet er å avsette kr 1 000 000 i tapsfond for boligbygging i distriktet, og øke tilskudd til etablering og tilpasning med kr 500 000 i 2023 og kr 500 000 i 2024.
  • Tilskuddsøkningen skal være øremerket husstander som bygger ny enebolig eller kjøper nybygd leilighet utenfor sentrumsområdet.